Фонди фінансування будівництва / Нормативні акти / Типові правила Фонду фінансування будівництва

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

 

Рішенням Правління

 

ДСФУ «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

 

 

Протокол № 91 від 21.11.2013 року

 

Голова правління

 

 

________________                  Л.І.Рисухін

 

МП

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

ТИПОВІ   ПРАВИЛА

       ФОНДУ  ФІНАНСУВАННЯ  БУДІВНИЦТВА 

                  __________________________________________________

    (назва фонду надається за ознакою будівлі або інших об`єктів нерухомості,

 будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких

                      здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів)

                                       ВИДУ  „А”

                                       (нова редакція)

 

 

 

Управитель

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

 

(свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи серія ІК №13  від  05.12.2006 р.,  ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю серії АЕ №199708 видана 01.06.2013 р.)

 

Об`єкт будівництва:

Ознака будівлі або інших об`єктів нерухомості, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів (або назва згідно будівельного проекту)

 

 

Адреса будівництва:

Вказується будівельна або поштова адреса, яка визначена у розпорядженні відповідного органу, що надав дозвіл на будівництво (або згідно будівельного проекту)

 

 

Забудовник:

Вказується повне найменування організації-забудовника, номер, дата та назва відповідного органу, що надав даній організації статус забудовника

 

 

 

 

 

 

 

                                                  м. КИЇВ - 2013 р.

 

                                               1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці Правила фонду фінансування будівництва (далі - Правила) розроблені у відповідності з вимогами Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (далі – Закон України), законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про іпотеку», «Про інвестиційну діяльність» та з урахуванням вимог Цивільного кодексу України,  Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила регламентують порядок взаємодії управителя, забудовника та доверителів і встановлюють порядок, умови, особливості та обмеження управління фондом фінансування будівництва (далі – ФФБ), та регулюють інші умови функціонування ФФБ.         

1.3. Правила є публічною пропозицією (офертою) для вступу до  ФФБ особи, яка бажає стати довірителем цього ФФБ та участі у ньому, на підставі визнання цих Правил, шляхом підписання відповідного договору.

1.4.  Ці Правила є обов`язковими для виконання всіма суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та інших об`єктів нерухомості, спорудження яких здійснюється за рахунок ФФБ.

1.5. Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність об`єктів інвестування.

1.6. Після визнання довірителями Правил  та  внесення  до  ФФБ коштів  управитель не має права вносити зміни та доповнення до Правил  без письмової згоди всіх довірителів. 

У  разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил  ФФБ  управитель
ФФБ    надсилає  у  письмовій  формі  пропозиції  із зазначенням  змісту  Правил,  які  пропонується  змінити,  кожному довірителю.  Згода довірителя вважається отриманою,  якщо  протягом  30-ти  днів з дня надходження такого повідомлення  на зазначену у договорі про участь у ФФБ адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя.

1.7. Управитель створив  ФФБ згідно із Законом України. Відповідно до цих Правил ФФБ є Фондом фінансування будівництва виду “А”.

1.8. Для   ФФБ виду “А” поточну  ціну  вимірної  одиниці  об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва,   коефіцієнти   поверху   та   комфортності  визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів   на   спорудження   об'єкта   будівництва   та зобов'язаний  своєчасно  ввести  його в експлуатацію відповідно до проектної  документації  і  виконати  усі  необхідні  роботи  для дотримання   технічних   характеристик  об'єктів  інвестування  та об'єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування.

1.9. Відносини між забудовником, управителем, довірителями та страховими компаніями (за їх наявності), які приймають участь в спорудженні об`єкта будивництва, а також в процесі функціонування ФФБ, припиняються після виконання усіх зобов’язань перед довірителями ФФБ.

1.10. ФФБ не є юридичною особою. Управитель має право одночасно здійснювати управління кількома різними ФФБ.

1.11.  Управитель здійснює управління коштами ФФБ на праві довірчої власності відповідно цих Правил та договору про участь у ФФБ. Майно, набуте управителем у результаті управління, включається до складу отриманого в управління майна. Довіритель при укладанні договору про участь у ФФБ може визначити особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління(вигодо набувача).

Облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель веде у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.

Кошти, передані довірителями управителю в управління за договорами про участь у ФФБ, обліковуються, акумулюються та зберігаються управителем окремо від його власних коштів та коштів інших ФФБ.

Облік коштів спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ.            Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об'єктами будівництва.

Виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок коштів іншого ФФБ або власного майна управителя.

1.12. Терміни у цих Правилах вживаються в наступному значенні:

вартість будівництва – погоджена управителем і забудовником у договорі про організацію спорудження об`єкта будівництва вартість будівництва всіх об`єктів інвестування як складової частини об`єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об`єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об`єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;

відкриплення об`єкта інвестування від довірителя – припинення правовідносин, встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем об`єкта інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об`єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом України та пунктами 5.3 і 5.4  цих Правил;

вимірна одиниця об`єкту будівництва – одиниця виміру об`єкту будівництва, яка визначається розділом 6 цих Правил:

для об`єктів житлового та нежитлового будівництва;

для  гаражних боксів (машиномісць);

вимірна одиниця об`єкту інвестування – одиниця виміру об`єкту інвестування, яка визначається розділом 6 цих Правил:

для об`єктів житлового та нежитлового будівництва;

для  гаражних боксів (машиномісць);

винагорода управителя ФФБ – грошові кошти, які відповідно до Закону України та розділу 7 цих Правил установники управління (довірителі ФФБ) сплачують управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном, а також для забезпечення його діяльності з управління майном. До договору управління майном Закон України відносить договір про участь у ФФБ.  Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені цими Правилами та договором про участь у ФФБ;

день – календарний день відповідно до статті 252 Цивільного кодексу України. Якщо останній день строку припадає на вихідний,  святковий або  інший  неробочий  день,  що визначений відповідно до законодавства у місці вчинення певної дії,  днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

довіритель ФФБ  – фізична або юридична особа, або спільний інвестор фонду операцій з нерухомістю,  які відповідно до Закону України є установником управління майном та учасником ФФБ,  передає майно (кошти) управителю в управління (у довірчу власність) на підставі договору про участь у ФФБ (управління майном) та на підставі визнання і дотримання цих Правил;

договір про участь у ФФБ – договір між управителем та довірителем ФФБ (установником управління майном), за яким довіритель ФФБ передає управителю у довірчу власність майно (кошти) з метою досягнення визначених ним цілей (отримання у власність відповідного об`єкта інвестування) та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

договір про організацію спорудження об`єкта будівництва з використанням отриманих в управління коштів ФФБ – договір, який регулює правовідносини управителя із забудовником щодо організації та фінансування  спорудження об'єкту будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об'єктів інвестування довірителям;

забудовник – ___________________________________________________________,

                                                      (повне найменування юридичної особи-забудовника)                                   

код ЄДРПОУ _________________,  що згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об`єктів будівництва, уклало з управителем договір про організацію спорудження об’єкта будівництва, та на умовах цих Правил передає у власність довірителям ФФБ закріплені за ними об’єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами;

закріплення об'єкта інвестування за довірителем – встановлення правовідносин між довірителем та управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому;

момент розрахунків – дата надходження коштів на банківський рахунок ФФБ;

об'єкт будівництва – будівля, споруда або комплекс споруд, інші об`єкти нерухомості, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів, а саме: _____________________________________________________________________________,

                                                     (назва об`єкту)

споруджуваний за будівельною адресою: __________________________________________ в м._____________   __________________ області;

об'єкт інвестування – квартира або нежитлове приміщення (вбудоване в житловий будинок або окремо розташоване нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце, тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном. Майнові права на об’єкт інвестування забудовник передає управителю для подальшої передачі довірителям на умовах цих Правил;

облік прав вимоги довірителів ФФБ – облік вимірних одиниць об`єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям;

перелік об`єктів інвестування – документ за конкретним об`єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ, що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об`єктів інвестування, що містяться в цьому документі;

позичальник – довіритель ФФБ, який отримав у фінансовій установі/банку кредит для участі в ФФБ. Під фінансовою установою розуміється установа, яка відповідно до законодавства України має право на видачу кредитів;

поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування – встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об`єкта інвестування. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування встановлюється забудовником;

правила ФФБ – система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління та які відповідають вимогам Закону України;

система обліку прав вимоги довірителів ФФБ – складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування;

суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів i управління
майном при будівництві житла
–  довірителі, управитель, забудовник та страхова компанія;

управитель – Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», що отримала у встановленому порядку відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), відповідно до законодавства є управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених довірителями ФФБ, і здійснює довірче управління майном (коштами) довірителів  згідно із законодавством та цими Правилами;

фінансування будівництва – використання управителем отриманих в управління коштів ФФБ на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єкту будівництва за умовами договору про організацію спорудження цього об`єкту;

ФФБ – кошти, отримані управителем від фізичних та юридичних осіб в управління (у довірчу власність) відповідно цих Правил та договорів про участь у ФФБ, які використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування об`єктів будівництва на умовах Правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

 

                                    2. ПОРЯДОК  СТВОРЕННЯ  ФФБ

 

2.1. ФФБ створюється за власною ініціативою управителя – Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до положень Закону України, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та цих Правил.

2.2. Управитель укладає договір із забудовником про організацію спорудження об`єкта будівництва з використанням отриманих в управління коштів ФФБ з оформленням забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором відповідно до вимог Закону України.

За об`єктом будівництва забудовник, до відкриття фінансування, зобов`язаний письмово повідомити управителя про всі свої зобов`язання та про всі відомі йому зобов`язання землевласника перед третіми особами за цим об`єктом будівництва.

2.3. Управитель відкриває у банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком ФФБ, що зазначається у договорах довірителів про участь у ФФБ.

2.4. ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником про організацію спорудження об`єкту будівництва та відкриття банківського рахунку ФФБ.

2.5. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні і юридичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти.

2.6. Управитель діє від свого імені і в інтересах довірителів.

2.7. Довірителі, забудовник та страховик не мають права втручатись в дії управителя щодо здійснення ним управління ФФБ, окрім довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим управителю за відповідним договором, шляхом подання йому письмового звернення.  

Довірителі ФФБ не мають права власності на наперед визначені частки активів Фонду і не можуть самостійно розпоряджатись активами Фонду.

2.8. Всі довірителі, що уклали з управителем договори про участь у ФФБ та внесли кошти до ФФБ, при здійсненні своїх прав та виконанні взятих на себе зобов`язань, не мають права вчиняти будь-які дії (змінювати в односторонньому порядку умови договору, вимагати внесення до нього змін та ін.), які зашкодять або зможуть зашкодити у майбутньому загальним інтересам всіх довірителів або інтересам будь-кого з довірителів.

 

                         3. ПОРЯДОК  УЧАСТІ  У  ФФБ  ДОВІРИТЕЛІВ

 

3.1. Для участі у ФФБ фізична або юридична особа, яка бажає стати довірителем, після визнання Правил ФФБ, укладає з управителем договір про участь у ФФБ, який є договором на управління майном, та вносить на рахунок ФФБ кошти в порядку, передбаченому пунктом 5.2.5 цих Правил.

3.2. Управитель, для обліку переданих йому в управління коштів, відкриває кожному довірителю рахунок у системі персоніфікованого обліку довірителів ФФБ, яка створюється для кожного ФФБ окремо. Система персоніфікованого обліку будується за принципом: один об'єкт інвестування закріплений за довірителем - один його рахунок.

3.3. Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання довірителем відомостей, які ідентифікують його особу та забезпечують дотримання законодавства щодо надання фінансових послуг, а саме:

3.3.1. Фізичні особи надають:

а) громадяни України:

- копію паспорта громадянина України {сторінки 1 - 4, 5 - 6 (за наявності),  10 (за наявності),   з 11 і далі} за умови пред'явлення оригіналу паспорта;

За погодженням з управителем може бути наданий інший документ, який відповідно до законодавства, визнається документом, що посвідчує особу, та який виданий уповноваженим державним органом. Надання цього документу не звільняє довірителя від обов`язку надати управителю паспорт громадянина України в обумовлений з управителем строк;

-    копію  Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів за пред'явленням оригіналу довідки. Якщо фізична особа з релігійних мотивів відмовилась від отримання ідентифікаційного номеру, про це в її паспорті перевіряється відповідна відмітка;

- письмова згода іншого із подружжя на проведення інвестиції нотаріально посвідчена або підписана у присутності працівника Фонду який провів ідентифікацію цієї особи;

-  за необхідності, копії інших документів, що підтверджують дієздатність фізичної особи  (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, або трудовий договір, або свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для осіб, що не досягли 18 років) за пред'явленням оригіналу цих документів;

- відомості про адреси реєстрації та постійного місця проживання;

- номер контактного телефону.

б) нерезиденти та особи без громадянства:

- копію паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, за умови пред'явлення оригіналу паспорта/документу, що посвідчує особу;

-відомості про адресу постійного місця проживання за межами України;

-відомості про адреси реєстрації та  місця проживання або тимчасового перебування в Україні;

- номер контактного телефону.

Після звіряння уповноваженим працівником управителя на предмет відповідності ксерокопій документів їх оригіналам,  оригінали повертаються довірителю.

На копіях документів довірителем ставиться відмітка “З оригіналом згідно”, проставляється дата та його підпис. Уповноважений працівник управителя проставляє штамп перевірки копій документів на відповідність їх оригіналу із зазначенням своєї посади, підпису та дати перевірки.

3.3.2. Юридичні особи надають:

а) резиденти:

-   копію установчих документів юридичної особи (статут та/чи установчий договір, або установчий акт);

-  копію  довідки про взяття юридичної особи на податковий облік;

-  копію довідки про взяття на облік платників податку на додану вартість;

-  виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

-  інформацію про банківські реквізити та номер банківського рахунку;

-  за необхідності на вимогу управителя - інші документи, що встановлюють дієздатність юридичної особи.  

Крім того, юридична особа має надати документи, що підтверджують повноваження органу управління та уповноважених юридичною особою фізичних осіб:

- копію паспорта керівника або іншої уповноваженої на укладання договору особи {сторінки 1 - 4, 5 - 6 (за наявності),  з 11 і далі};

-  копію довідки керівника або іншої уповноваженої на укладання договору особи про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для резидентів);

-  протокол уповноваженого органу або рішення відповідного органу управління про призначення керівника або довіреність уповноваженої особи;

-  протокол уповноваженого органу на укладення або затвердження договору (якщо передбачено установчими документами юридичної особи);

-  інші документи, що підтверджують повноваження органу управління та уповноваженої фізичної особи - за необхідності, що визначається управителем в залежності від конкретних обставин.

б) нерезиденти надають легалізовані в установленому законодавством порядку (з врахуванням міжнародних угод щодо взаємного визнання документів та апостильованих документів) належним чином завірені:

- копії установчих документів або копію легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

- підтвердження повноважень особи, що підписує договір {довіреність, витяг з наказу про призначення на посаду (довідка з місця роботи), витяг з протоколу зборів засновників, витяг з установчих документів тощо};

- інформацію про банківські та поштові реквізити;

- відомості про засновників.

Копії документів юридичної особи надаються управителю разом з їх оригіналами для здійснення звірки на відповідність. Відповідність копій документів юридичних осіб їх оригіналам завіряється:

а) уповноваженим працівником управителя, в порядку, встановленому у пункті 3.3.1 цих Правил;

б) юридичною особою, в порядку, встановленому законодавством для створення копій документів.

3.3.3. Для осіб, які виступають в інтересах третьої особи - вигодонабувача (далі по тексту під довірителем розуміється і вигодонабувач), ідентифікація третьої особи здійснюється відповідно до пунктів 3.3.1 - 3.3.2 цих Правил.  

3.3.4. При проведенні ідентифікації особи працівник управителя в порядку та за формою, що передбачені внутрішніми документами управителя з питань проведення фінансового моніторингу,  складає анкету ідентифікації довірителя.  

3.3.5. У разі ненадання довірителем необхідних документів та передбачених законодавством відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе,  управитель відмовляє йому в укладанні договору про участь у ФФБ.

3.4. Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному ФФБ мати кілька рахунків у системі персоніфікованого обліку відповідного ФФБ. Довірителем за договором про участь у ФФБ може бути виключно одна особа.

3.5. Управитель має право знімати копії з документів, які надають йому фізичні і юридичні особи при укладанні договорів про участь у ФФБ.

За вимогою довірителя управитель зобов`язаний надати йому копії отриманих від забудовника документів з данними, визначеними статтею 14 Закону України.

3.6. У разі внесення змін до договору управителя з забудовником, відповідні зміни вносяться до договору з довірителем про участь у ФФБ.

3.7. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання),  прізвища, ім'я, по батькові, номеру телефону або інших відомостей, наданих управителю при укладенні договору про участь у ФФБ, довіритель протягом ___-х днів письмово повідомляє про це управителя.

3.8. При втраті договору про участь у ФФБ, Свідоцтва про участь у ФФБ та інших документів, виданих управителем, вищезазначені документи відновлюються (видається дублікат) в порядку, встановленому цими Правилами.

3.9. Управитель, при  укладенні з довірителями договорів, не повинен включати  у  договори  із  довірителями умови,  які є несправедливими згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

 

4. УПРАВЛІННЯ  ФФБ. ОБМЕЖЕННЯ  ЗДІЙСНЕННЯ  УПРАВЛІННЯ  МАЙНОМ

 

 4.1. Управитель на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до цих Правил та договорів про участь у ФФБ для досягнення мети, визначеної довірителями ФФБ.

4.2. Вигодонабувачами від здійснення управління є довірителі ФФБ. 

4.3. Управитель, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов'язані з управлінням майном ФФБ, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

4.4. Управитель, при здійсненні управління майном довірителя, несе відповідальність в порядку, встановленому розділом 8 цих Правил.

4.5. З урахуванням обмеження права довірчої власності, управитель має здійснювати на свій розсуд в рамках чинного законодавства визначені цими Правилами заходи для:

- передачі довірителю, який здійснив у повному обсязі фінансування закріпленого за ним об'єкту інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;

- отримання довірителем, на умовах цих Правил та договору про участь у ФФБ, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у ФФБ.

 

4.6. Порядок встановлення управління майном.

 

4.6.1. Управління майном встановлюється на підставі договору про участь у ФФБ, за яким довіритель передає управителю в управління грошові кошти з метою отримання у власність визначеного договором про участь у ФФБ об'єкта інвестування.

4.6.2. Договір про участь у ФФБ може бути укладений лише за умови надання довірителем всіх документів, визначених у пункті 3.3 цих Правил. Договір про участь у ФФБ вважається укладеним між сторонами після його підписання, за умови документального письмового підтвердження довірителем факту особистого ознайомлення з цими Правилами  та повного погодження з ними.

4.6.3. Управитель на підставі довірчої власності здійснює управління ФФБ та для досягнення мети управління ФФБ, здійснює фінансування спорудження об’єкта будівництва шляхом перерахування частини отриманих від довірителів коштів з рахунку ФФБ  в порядку, визначеному договором на організацію спорудження об`єкта будівництва.

Кожне наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування після отримання звіту від забудовника за формою, встановленою чинним законодавством. 

4.6.4. Решта коштів, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, залишаються в управлінні управителя та складають  оперативний резерв, який використовується для цілей передбачених з законодавством України та цими Правилами.  Розмір оперативного резерву Управитель визначається відповідно до нормативів, встановленими нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, та фіксує в договорі з забудовником про організацію спорудження об`єкта будівництва.

4.6.5. Кошти оперативного резерву управитель використовує для виконання таких операцій:

- виплати коштів довірителям  з ФФБ на їх вимогу на умовах цих Правил та укладеного договору про участь у ФФБ;

- перерозподіл отриманих в управління коштів між об'єктами будівництва/інвестування внаслідок здійснення довірителями операції зміни об'єкта інвестування.

Кошти оперативного резерву, після  введення об'єкта будівництва в експлуатацію та виконання управителем всіх зобов'язань перед довірителями, перераховуються управителем забудовнику в повному обсязі у порядку, визначеному договором про організацію спорудження об`єкту будівництва.

4.6.6. У випадку, коли довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем та після введення об'єкта будівництва в експлуатацію підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.

 

4.7. Для управителя встановлюються такі обмеження права довірчої власності:

 

4.7.1. Управитель не має права доручати здійснення управління коштами, переданими управителю в довірчу власність, іншим особам та зобов'язаний здійснювати управління такими коштами особисто.

4.7.2. Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним цими Правилами та договором про участь у ФФБ.

4.7.3. Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір про участь у ФФБ, крім випадків невиконання довірителями своїх зобов'язань, передбачених цими Правилами та договором про участь у ФФБ.

4.7.4. Управитель не може вимагати від довірителів виконання всіх своїх зобов'язань у разі, якщо управитель не виконує свої зобов'язання за договором про участь у ФФБ.

4.7.5. Управитель не може встановлювати обов'язкові для довірителів умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням договору про участь у ФФБ, за винятком норм, встановлених чинним законодавством.

4.7.6. Управитель не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ, а у разі ліквідації управителя активи ФФБ не включаються до ліквідаційної маси.

         4.7.7. Фінансування будівництва управитель здійснює за рахунок коштів ФФБ в межах отриманих в управління коштів та перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва, за винятком коштів оперативного резерву, що залишається в управлінні управителя відповідно до цих Правил.

 

 5. ПОРЯДОК  ВЗАЄМОДІЇ  УПРАВИТЕЛЯ,  ЗАБУДОВНИКА  ТА  ДОВІРИТЕЛІВ

 

5.1. Порядок організації взаємовідносин управителя та забудовника.

5.1.1. Управитель укладає з забудовником договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, за яким замовляє забудовнику, а забудовник зобов`язується, організувати спорудження об'єкта будівництва, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування довірителям ФФБ у власність в установлені цим договором строки.

Забудовник, відповідно до чиного законодавства України, є замовником будівництва. Забудовник замовляє розроблення проектно-кошторисної документації, самостійно визначає термін введення об`єкта будівництва в експлуатацію, організує спорудження об’єкту будівництва, для чого укладає з підрядними, субпідрядними організаціями необхідні договори, відповідно до яких надає підрядникам будівельний майданчик та затверджену проектно-кошторисну документацію, здійснює контроль та технічний нагляд за будівництвом, перевіряє хід та якість будівельних робіт, приймає закінчений будівництвом об`єкт та оплачує виконані роботи за рахунок залучених управителем коштів відповідно до обсягу підтвердженого замовлення.

Управитель зобов`язується своєчасно здійснити фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок та в межах залучених до ФФБ коштів довірителів (за винятком коштів оперативного резерву) на умовах, визначених цими Правилами та договором про організацію спорудження об`єкта будівництва.  

Цей договір встановлює зобов'язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання забудовником своїх зобов'язань перед управителем.

За одним об`єктом будівництва забудовник не має права укладати договори з різними управителями ФФБ.

В договорі про організацію спорудження об`єкта будівництва фіксується запланований термін введення об’єкта будівництва в експлуатацію (з визначенням місяця та року).

5.1.2. Одночасно з укладанням договору про організацію спорудження об`єкта будівництва між управителем та забудовником укладаються:

- договір іпотеки між забудовником та управителем, яким забезпечується виконання зобов'язань забудовника за договором про організацію спорудження об`єкта будівництва. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір  укладається у письмовій формі та відповідно до Закону України нотаріально посвідчується;

- договір уступки майнових прав на нерухомість між забудовником та управителем, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами. Цей договір вступає в силу у разі виявлення управителем ризику порушення забудовником умов договору про організацію спорудження об`єкта будівництва;

- договір доручення між забудовником та управителем з відкладальними умовами, за яким управителю, у разі порушення забудовником умов договору, доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій третім особам. При цьому забудовник, на час дії договору, зобовязаний надати управителю нотаріально посвідчену безвідкличну довіреність на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.

5.1.3. На кожен об'єкт будівництва забудовник узгоджує з управителем проектну і технічну документацію. Щодо кожного об'єкту будівництва забудовник передає управителю перелік об'єктів інвестування, для закріплення об'єктів інвестування за довірителями на умовах цих Правил, технічні характеристики кожного об'єкта будівництва з основними даними щодо споживчих якостей об'єкта будівництва і об'єктів інвестування, та майнові права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі довірителям.

Перелік документів, який забудовник зобов`язаний надати управителю для фінансування об`єкта будівництва, визначається договором про організацію спорудження об`єкту будівництва з урахуванням вимог статті 16 Закону України.

5.1.4. Переданий управителю перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва є попереднім обсягом замовлення на будівництво. Протягом періоду будівництва управитель, відповідно до умов договору про організацію спорудження об`єкта будівництва, підтверджує забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання письмових даних, визначених пунктом 5.1.18 цих Правил.

5.1.5. Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у споруджені об'єкта будівництва. Ця умова вноситься забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням об'єкта будівництва.

5.1.6. Забудовник  виконує свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єкта будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.

5.1.7. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані управителю, без письмової згоди управителя, а після переходу прав на об`єкти інвестування від управителя до довірителів – без письмової згоди довірителів ФФБ.

5.1.8. У визначений в договорі про організацію спорудження об`єкта будівництва строк, забудовник передає управителю проектну документацію, технічну характеристику з основними даними щодо споживчих якостей об'єкта будівництва в цілому та об'єктів інвестування окремо, іншу необхідну документацію, яка визначається договором з забудовником. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва та поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначаються у додатках до договору із забудовником.

5.1.9. Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва встановлюється, що забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування, отриманого від управителя.

Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів.

5.1.10. Забудовник організує спорудження об'єкта будівництва та передає довірителям об'єкти інвестування з урахуванням комплексу робіт, передбачених проектною та технічною документацією на цей об'єкт будівництва.

5.1.11. Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов'язань за договором, укладеним між управителем і забудовником, шляхом встановлення контролю за виконанням забудовником графіку будівництва, проведенням нагляду за дотриманням технічних   характеристик   об'єкта   будівництва/об'єктів інвестування та перевірки цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, з метою вжиття заходів для усунення виявлених недоліків та своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності забудовника, що можуть призвести до:

-    змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

- погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

-    зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;

-    збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів.

За результатами контролю достовірності інформації, отриманої у звітності забудовника управителю ФФБ, та за результатами здійснення контролю за кожним звітом, поданим забудовником, комісія з уповноважених працівників управителя, визначена наказом керівника управителя, складає в довільній формі акт виконання профінансованих робіт, який має обов'язково розкривати питання щодо:

- цільового використання коштів, переданих ліцензіатом забудовнику відповідно до його заявок та виконання графіка будівництва;

- можливих ризиків у роботі забудовника, виявлених у процесі здійснення контролю;

- недоліків (за наявності) у роботі забудовника з виконання умов та обов'язків забудовника за договором, а також пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

- висновку за результатами здійснення контролю стосовно можливості подальшого фінансування об'єкта будівництва за заявкою забудовника.

5.1.12. Управитель має право залучати до проведення нагляду за об`єктом будівництва відповідних технічних спеціалістів/юридичних осіб шляхом укладання відповідного договору.

5.1.13. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, шляхом аналізу звітності, яку забудовник зобов'язаний вести за кожним об'єктом будівництва, за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її управителю.

5.1.14. У разі встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування з порушенням технічних характеристик,  управитель зобов'язаний письмово звернутися до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

5.1.15. Забудовник, на письмову вимогу управителя, зобов'язаний протягом ____-ти днів  перерахувати на рахунок ФФБ кошти в обсязі, необхідному для розрахунків з довірителями:

- у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ;

- в інших випадках, визначених договором про організацію спорудження об`єкту будівництва.

За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів для проведення управителем розрахунків з довірителями, забудовник несе відповідальність своїм майном.

5.1.16. Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки.

5.1.17. У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору про організацію спорудження об`єкта будівництва, управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання цього договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями, що виходять з ФФБ у зв'язку із розірванням договору про організацію спорудження об`єкта будівництва, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені Законом України та договором про організацію спорудження об`єкта будівництва.

У зв'язку з цим, забудовник зобов'язаний на письмову вимогу управителя протягом ___-ти днів повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, управителю, чи на інші предмети іпотеки управителю з додержанням вимог статті 10 Закону України, якщо інше не передбачено договором управителя з забудовником.

5.1.18. Протягом всього періоду будівництва управитель підтверджує обсяг замовлення на будівництво шляхом надання забудовнику письмових даних про:

- закріплені за довірителями об'єкти інвестування;

- об'єкти інвестування, майнові права на які передано довірителям після повної оплати поточної ціни 100% вимірних одиниць таких об’єктів інвестування;

- відмову довірителів від участі у ФФБ;

- відступлені довірителями права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам;

- зміну довірителями об'єктів інвестування.

5.1.19. Після введення об`єкта будівництва в експлуатацію, управитель може продовжити укладення договорів про участь у ФФБ із закріпленням об`єктів інвестування за довірителями до дня отримання письмової вимоги забудовника повернути йому майнові права на об`єкти інвестування, які не передані довірителям. Забудовник зобов`язаний прийняти від управителя такі майнові права.

В цьому випадку забудовник приймає рішення щодо процедур застосування розміру першого внеску та графіку наступних  платежів для довірителів, яке доводиться до управителя.

 

5.2. Порядок організації взаємовідносин управителя та довірителя.

         

5.2.1. Фізична або юридична особа обирає конкретний об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у наявності в управителя, та не закріплені за іншими довірителями. Фізична або юридична особа стає довірителем ФФБ за умови укладання з управителем договору про участь у ФФБ та перерахування грошових коштів на рахунок, відкритий управителем для ФФБ.

Договір про участь у ФФБ встановлює порядок, строки та розміри першого внеску та чергових платежів довірителя за обраний ним об`єкт інвестування, що є підставою для складення управителем графіку внесення до ФФБ коштів у Свідоцтві про участь у ФФБ.

Довіритель не має права вносити кошти до ФФБ для інвестування об'єкта інвестування, який за ним не закріплений.

          Довіритель не має права протягом дії договору про участь у ФФБ залучати інші підрядні організації або самостійно виконувати на об'єкті інвестування будь-які будівельні та/або опоряджувальні роботи.

            Весь комплекс будівельних робіт, які не вказані в  проектній і технічній документації ТХ, в т.ч. із пристосування та переобладнання нежитлових приміщень об`єкту інвестування за його функціональним призначенням, виконується довірителем ФФБ за його (довірителя) власний рахунок після введення об’єкта будівництва в експлуатацію.

        Довіритель до введення в експлуатацію та оформлення права власності на житлові приміщення об’єкта інвестування має право після сплати ___% (____________%)  вартості об’єкту інвестування, за погодженням та укладенням Договору на проведення перепланування з забудовником здійснювати індивідуальне переобладнання (перепланування) закріпленого за Довірителем ФФБ об’єкта інвестування. Забудовник зобов’язаний внести відповідні зміни в проекту документацію за цим об’єктом інвестування та передати нову редакцію ТХ управителю.

Довіритель ознайомлений про те, що обраний ним об`єкт інвестування внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно Закону України. Виведення об`єкту інвестування з зазначеного реєстру буде здійснено управителем після повної оплати вартості об`єкту інвестування довірителем за умови повного виконання довірителем умов договору про участь у ФФБ та цих Правил.

5.2.2. Сума коштів, що вносяться довірителем до ФФБ, визначається управителем виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об'єкту інвестування на момент внесення коштів на рахунок ФФБ згідно з графіком, та кількості вимірних одиниць, за які здійснюється інвестування.

Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених забудовником поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху і комфортності цього об'єкта інвестування.

5.2.3. Довірителі вносять до ФФБ кошти в національній валюті України у безготівковій формі.

Днем внесення коштів вважається день надходження коштів на рахунок ФФБ, зазначений в договорі про участь у ФФБ.

5.2.4. Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов'язки довіреної особи з обов'язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ.

5.2.5. Після підписання договору про участь у ФФБ та виконання довірителем підпункту а) пункту 5.2.6 цих Правил, управитель закріплює за довірителем обраний ним об'єкт інвестування.

5.2.6. Порядок закріплення об'єкта інвестування за довірителем:

а) довіритель перераховує грошові кошти першого внеску на поточний рахунок ФФБ в розмірі, що відповідає кількості вимірних одиниць об`єкта інвестування визначеному у договорі про участь у ФФБ з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування.

Мінімальний розмір першого платежу встановлюється забудовником та може відповідати визначеній кількості вимірних одиниць цього об`єкта інвестування (% загальної проектної площі об`єкта інвестування або визначеному відсотку поточної вартості об'єкта інвестування) на дату укладання договору про участь у ФФБ.

Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування виникає у довірителя з моменту надходження коштів в управління управителю ФФБ (надходження коштів на рахунок ФФБ).

У випадку перевищення, без письмової згоди управителя, строку здійснення першого платежу більш ніж на ___-ть днів, управитель має право припинити дію договору про участь у ФФБ в односторонньому порядку, письмово повідомивши довірителя за ____-ть  днів до дати припинення договору;

б) управитель закріплює за довірителем обраний ним об'єкт інвестування та закріплює за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування.

Закріплена кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування вказується в Свідоцтві про участь у ФФБ, яке видається довірителю протягом ___-ти днів з дня зарахування коштів на рахунок ФФБ, та в системі персоніфікованого обліку ФФБ.

Свідоцтво про участь у ФФБ підтверджує участь довірителя у ФФБ, розмір внесених ним коштів та його зобов`язання щодо дотримання встановленого договором про участь у ФФБ графіку внесення коштів.

Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним об`єкта інвестування, має виключне право на закріплення за ним, на умовах договору про участь у ФФБ, решти вимірних одиниць цього об`єкта інвестування.

в) управитель вилучає цей об'єкт з переліку об'єктів інвестування, що є в публічній пропозиції, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим довірителем та зобов'язується, за умови виконання довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, включити довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування.

г) наступні чергові платежі здійснюються довірителем щомісячно до ___-го числа  відповідно до графіку внесення коштів в розмірі, що відповідає кількості вимірних одиниць об`єкта інвестування визначеному графіком з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування.

У випадку перевищення, без письмової згоди управителя, строку здійснення чергового платежу більш ніж на ___-ть днів в порівнянні з графіком внесення коштів, управитель має право припинити дію договору про участь у ФФБ в односторонньому порядку, письмово повідомивши довірителя за ____-ть  днів до дати припинення договору.

5.2.7. Закріплення об'єкта інвестування за довірителем є підтвердженням замовлення забудовнику на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва (внесення цього об'єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення).

5.2.8. Розмір вимог довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених за ним вимірних одиниць об'єкта інвестування.

У разі збільшення забудовником поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування, вартість об'єкта інвестування відповідно збільшується на суму збільшення ціни несплаченої кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування. Оплата довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за графіком подальшого внесення коштів до ФФБ проводиться за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування, встановлену на дату фактичного зарахування коштів на рахунок ФФБ.

5.2.9. Після кожного внесення довірителем коштів до ФФБ згідно з графіком їх внесення, визначеним у Свідоцтві про участь у ФФБ, відповідно до умов, визначених договором про участь у ФФБ, управитель оформлює довірителю нове Свідоцтво про участь у ФФБ з відображенням інформації про нову кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування.

5.2.10. Свідоцтво про участь у ФФБ, після його підписання управителем і довірителем, стає невід`ємною частиною договору про участь у ФФБ.

У Свідоцтві про участь у ФФБ зазначається:

- найменування та вид ФФБ;

- дані довірителя:

 для юридичних осіб:

а) резидентів - найменування особи, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

б) нерезидентів - найменування особи, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;

 для фізичних осіб:

а) громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

б) іноземців та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;

-  дата видачі свідоцтва;

-  закріплений за довірителем об'єкт інвестування;

-  запланована дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік);

- сума коштів, переданих довірителем в управління управителю для зарахування до ФФБ;

-  кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування;

-  графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ;

- витяг з договору  про   організацію    спорудження     об`єкта будівництва про зобов'язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителя, щодо своєчасниго спорудження об'єкта будівництва та передачі у власність довірителя об'єкта інвестування.

У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у Свідоцтві про участь у ФФБ, Свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні. Нове  Свідоцтві про участь у ФФБ  видається довірителю в обмін на попереднє.

5.2.11. Довіритель має право вносити до ФФБ як власні кошти, так і кошти, отримані в кредит для будівництва житла. Умови, порядок надання і використання кредиту та порядок його повернення визначаються відповідним кредитним договором.

5.2.12. Поточна вартість об`єкта інвестування, яка визначена в договорі про участь у ФФБ, з урахуванням поточних цін вимірної одиниці об`єкта інвестування, та проведення інших розрахунків між довірителем та управителем,  повинно бути здійснено довірителем  не пізніше як за  ___ -х днів до запланованої дати введення об`єкта будівництва в експлуатацію.

5.2.13. Довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, управитель передає майнові права на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав.

5.2.14. У разі відмови від участі у ФФБ довіритель, який самостійно виконав роботи з перепланування закріпленого за ним об'єкта інвестування, зобов'язаний компенсувати витрати забудовника, пов'язані з наданням об'єкту інвестування відповідного стану за проектом.

5.2.15. На письмову вимогу довірителя управитель надає письмову інформацію про  виконання умов договору про участь у ФФБ, зокрема про:

- будівельний стан готовності об’єкта будівництва;

- закінчення  спорудження  об’єкта  будівництва  та  необхідність  проведення   остаточних розрахунків з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об’єкта інвестування;

- поточну ціну вимірної одиниці об’єкта інвестування.

У письмовій формі довіритель повідомляється про:

- внесення змін до цих Правил;

- про зміну забудовником поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування;

- введення об’єкта будівництва в експлуатацію з наданням на його письмову вимогу копії декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації або іншого акта відповідно законодавства України;

- зміну технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування на підставі листа забудовника;

- збільшення строків будівництва більш як на 90 днів;

- відкріплення від довірителя об’єкта інвестування на умовах цих Правил та договору про участь у ФФБ;

- щодо порушення довірителем умов договору про участь у ФФБ;

- зміну місцезнаходження управителя.

 

5.3. Припинення управління майном.

         

5.3.1. Управління майном, яке управитель здійснює за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:

а) повного виконання управителем зобов'язань перед довірителем за договором про участь у ФФБ;

б) відмови довірителя від участі у ФФБ;

в) смерті довірителя - фізичної особи;

г) ліквідації  довірителя - юридичної особи;

ґ) відкріплення об'єкта інвестування від довірителя за невиконання ним своїх зобов`язань за договором про участь у ФФБ;

д) не підписання довірителем без поважних причин Акту прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування протягом ___-х місяців після введення об'єкта будівництва в експлуатацію;

е) дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено договором про участь у ФФБ:

  - у разі ненадання довірителем необхідних документів та передбачених законодавством відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

  - внаслідок дії обставин непереборної сили, які унеможливлюють ведення будівництва об’єкту забудовником на термін що перевищує ____- календарних місяців;

є) за заявою кредитора у разі порушення довірителем умов кредитного договору;

ж) в інших випадках, передбачених  законодавством.

5.3.2. У випадках припинення управління майном за частинами б) - ж) пункту 5.3.1 цих Правил довіритель втрачає право на закріплений за ним об'єкт інвестування та вимірні одиниці об`єкта інвестування, а управитель зобов`язаний виплатити довірителю кошти на умовах та у порядку, визначеному пунктом 5.4 цих Правил.

 

5.4. Відкріплення об'єкта інвестування від довірителя.

 

5.4.1. У зв'язку із відмовою довірителя від участі у ФФБ зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком зобов'язання повернути кошти довірителю.

Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю при відмові від участі у ФФБ, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування на день передачі коштів в управління управителю ФФБ.

Сума коштів, яка підлягає поверненню доверителю повертається протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому,  довіритель зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо сплати йому винагороди у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Управитель повертає грошові кошти довірителю на підставі додаткової угоди про участь у ФФБ.

При відмові від участі у ФФБ, управитель вилучає у довірителя Свідоцтво про участь у ФФБ і припиняє у встановленому порядку дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.2. У зв'язку із смертю довірителя  - фізичної особи зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов'язання повернути кошти спадкоємцю(-ям) на його(їх) вимогу.

Сума коштів, що підлягає виплаті спадкоємцю(-ям), визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

Сума коштів, яка підлягає поверненню спадкоємцеві(-ям)  повертається протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому спадкоємць(-ці) зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо  винагороди управителю у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг, послуг наданих довірителю та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Управитель повертає грошові кошти спадкоємцеві(-ям) на підставі заяви спадкоємця(-ів) та свідоцтва про право на спадщину. Управитель здійснює ідентифікацію спадкоємця(-ів) відповідно до цих Правил. Порядок та умови повернення коштів регламентується укладеним договором про повернення коштів із спадкоємцем (-ями).

Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю, і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.3. У зв'язку з ліквідацією  довірителя  - юридичної особи зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком зобов'язання повернути кошти правонаступнику (-ам) на його (їх) вимогу.

Сума коштів, що підлягає виплаті правонаступнику (-ам), визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

Сума коштів, яка підлягає поверненню правонаступнику (-ам) повертається протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому правонаступник (-и) зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо   винагороди управителю у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг, послуг наданих довірителю та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Управитель повертає грошові кошти правонаступнику (-ам) на підставі заяви правонаступника (-ів) та документів, що підтверджують правонаступництво відповідно до чинного законодавства. Управитель здійснює ідентифікацію правонаступника (-ів) відповідно до цих Правил. Порядок та умови повернення коштів регламентується  договором про повернення коштів із правонаступником (-ами).

Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю, і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.4. У зв`язку з невиконанням довірителем своїх зобов`язань за договором про участь у ФФБ, зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком зобов'язання повернути кошти довірителю.

Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування за невиконання ним своїх зобов`язань за договором про участь у ФФБ у таких випадках:

1) порушення довірителем Графіку внесення до ФФБ коштів, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками;

2) недотримання довірителем порядку сплати винагороди управителю, визначеної договором про участь у ФФБ, та сплати інших нарахувань за порушення умов  цього договору (штрафних санкцій);

3) невиконання довірителем своїх зобов'язань перед управителем щодо проведення остаточного розрахунку після введення об’єкта будівництва  в експлуатацію;

4) недотримання довірителем вимог цих Правил щодо письмового попередження забудовника про подовження терміну підписання Акта прийому-передачі об'єкта інвестування;

5) порушення довірителем інших умов договору про участь у ФФБ.

  5.4.4.1.  Управитель протягом ___-х днів з дати виявленого порушення письмово повідомляє довірителя (рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення) на його адресу, вказану у договорі, про розгляд питання щодо припинення управління майном довірителя за договором про участь у ФФБ.    

Довіритель протягом ___-х днів, з моменту отримання повідомлення, повинен усунути порушення передбачені пунктом 5.4.4 цих Правил або повідомити управителя про свою відмову від участі у ФФБ.

Рішення про припинення управління майном  довірителя за договором про участь у ФФБ приймається управителем через ___-ть днів з дати закінчення терміну, відведеного довірителю на виправлення порушення або повернення повідомлення управителя підприємствами зв`язку з причини відсутності довірителя за вказаною адресою/відмовою в отриманні поштового відправлення. Про винесення вище зазначеного рішення управитель повідомляє довірителя письмово (рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення) протягом ___-х днів з дати прийняття відповідного рішення.

5.4.4.2. У разі якщо управитель відкріпив від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування за недотримання довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.

В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

5.4.4.3. Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю, повертається довірителю протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому,  довіритель зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо сплати йому винагороди  у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Порядок та умови повернення коштів регламентуються  додатковою угодою до договору про участь у ФФБ.

  5.4.4.4. Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю,  і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.5. Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов'язань по об'єкту будівництва та об'єкту інвестування відповідно до статті 19 Закону України та пункту 5.8.3 цих Правил, зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком  зобов'язання за дорученням довірителя представляти його інтереси перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів на умовах цих Правил, у тому числі в суді, а також зобов'язання повернути кошти довірителю на його вимогу.

В цьому випадку, управитель припиняє дію договору про участь у ФФБ в односторонньому порядку, відкріплює від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування, вилучає об`єкт інвестування з переліку об`єктів інвестування.        

    5.4.5.1. Управитель інформує довірителя листом (рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення) за адресою, вказаною довірителем в договорі про участь у ФФБ, про припинення управління майном довірителя.

5.4.5.2. Сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

5.4.5.3. Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю, повертається довірителю протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому,  довіритель зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо сплати йому винагороди у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Порядок та умови повернення коштів регламентуються  додатковою угодою до договору про участь у ФФБ.

5.4.5.4. Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю,  і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.6. У разі дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено договором про участь у ФФБ, зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком зобов'язання повернути довірителю кошти  на його вимогу.

Забудовник, на письмову вимогу управителя, зобов`язаний в термін, встановлений пунктом 5.1.15 цих Правил, перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати довірителю.

Сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю   повертається протягом ___-ти днів після отримання коштів від забудовника. При цьому,  довіритель зобов`язаний провести остаточні розрахунки з управителем щодо сплати йому винагороди у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Управитель повертає грошові кошти довірителю на підставі заяви. Порядок та умови повернення коштів регламентується додатковою угодою до договору про участь у ФФБ.

Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю,  і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.7. У зв`язку з накладенням органами попереднього слідства або судом арешту на внесені до ФФБ кошти довірителя – фізичної особи (у разі порушення щодо нього кримінальної справи чи винесення щодо нього вироку суду), в наслідок чого довіритель припиняє виконання своїх зобов`язань за договором про участь у ФФБ,  або банкрутством довірителя – юридичної особи, зобов'язання управителя перед довірителем та умови договору про учать у ФФБ вважаються управителем виконаними, за винятком зобов'язання перерахувати кошти.

У разі якщо оплата закріпленого за довірителем об'єкту інвестування здійснена з порушенням графіку внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.

В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об'єкта інвестування.

Сума коштів, яка підлягає виплаті  акумулюються управителем на балансі управителя протягом 5-ти днів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому,  за рахунок коштів довірителя управитель здійснює  остаточні розрахунки щодо сплати йому винагороди у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил, оплати його інших послуг та нарахованих на довірителя штрафних санкцій в повному обсязі.

Управитель, у разі прийняття відповідного рішення суду, перераховує кошти на підставі такого рішення з дотриманням Закону України «Про виконавче провадження».

Управитель вилучає Свідоцтво про участь у ФФБ, яке було видане довірителю,  і припиняє дію договору уступки майнових прав (за наявності його підписання з довірителем).

5.4.8. В інших випадках, передбачених  законодавством, у разі припинення управління майном, управитель діє відповідно до пункту 5.4.4 цього Порядку.

5.4.9. Грошові кошти повертаються довірителю/спадкоємцю (-ям)/правонаступнику (-ам) на банківський рахунок, вказаний у договорі про участь у ФФБ, або у додатковій угоді до такого договору/у договорі  про повернення коштів або у рішенні суду. Достовірність банківських реквізитів, зазначених в договорі, підтверджується довідкою з банку, де відкрито рахунок отримувачу коштів. У випадку відсутності у управителя відомостей про такий рахунок, управитель діє в порядку, встановленому пунктом 5.4.11 цих Правил.

5.4.10. У разі порушення забудовником строків спорудження об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов'язків, передбачених пунктом 5.1.11 цих  Правил, довіритель має право вимагати від управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов'язаний виплатити довірителю кошти у сумі, що визначається відповідно до пункту 5.4.1 цих Правил при відмові довірителя від участі у ФФБ і сума повернення не може бути меншою за суму, внесену довірителем до ФФБ.

5.4.11.  Кошти, які не були повернуті довірителю з вини самого довірителя (в т. ч. через неможливість знайти довірителя за адресою, вказаною ним у договорі про участь у ФФБ, неявка довірителя без повідомлення причин тощо) обліковуються на балансі управителя.

Управитель може передати кошти, які не були повернуті довірителю з вини самого довірителя,  в депозит нотаріальної контори/банківської установи в порядку, встановленому законодавством.

5.4.12. Щодо об'єкта інвестування, який був відкріплений від довірителя, управитель може укласти договір про участь у ФФБ з іншим довірителем відповідно до умов розділу 3 і пункту 5.2.7 цих Правил та закріпити за ним цей об'єкт інвестування або повернути майнові права на цей об'єкт інвестування забудовникові.

5.4.13. Повернення коштів довірителю здійснюється управителем за рахунок коштів оперативного резерву, коштів, повернених забудовником на письмову вимогу управителя (у зв'язку із зменшення обсягу підтвердженого замовлення) та коштів після здійснення управителем наступної повної реалізації відповідного об'єкта інвестування або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. Джерело повернення коштів визначається управителем відповідно до пункту 5.4 цих Правил.

 

5.5. Уступка права вимоги за договором про участь у ФФБ, зміна об'єкта інвестування, часткове отримання коштів з ФФБ.

 

5.5.1. До запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію, довіритель-фізична особа, за письмовою згодою управителя, має право уступити (відступити) право вимоги та свої зобов'язання за договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб.   

Уступка права вимоги оформлюється у встановленому законодавством України порядку після подання довірителем управителю відповідної заяви, здійснення довірителем всіх платежів, які повинні бути здійснені на день подання заяви (чергових внесків, штрафів, пені, сплати винагороди управителю за надані послуги).

Управитель зобов'язаний розглянути надані документи, прийняти відповідне рішення та надати письмову відповідь довірителю про прийняте рішення та порядок входження набувача права у ФФБ протягом ___-х днів з дати надходження документів.

5.5.2. Довіритель, за яким закріплений об'єкт інвестування - квартира, за письмовою згодою управителя, має право до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію (за умови сплати довірителем винагороди управителю у розмірі, визначеному в розділі 7 цих Правил) змінити об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у пропозиції за об`єктами будівництва цього ФФБ, шляхом підписання додаткової угоди до договору про участь у ФФБ, яка буде невід'ємною частиною такого договору або іншого ФФБ, управління яким здійснює управитель.

У разі, якщо вартість нового об`єкта інвестування є меншою від попереднього, довіритель має право отримати кошти з ФФБ у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, що становить різницю між кількістю вимірних одиниць, які були закріплені за попереднім об'єктом інвестування, та кількістю закріплених вимірних одиниць за новим об'єктом інвестування, за ціною на день подання заяви про отримання коштів з ФФБ.

Оформлення часткового отримання коштів з ФФБ здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до договору про участь у ФФБ з внесенням відповідних змін до графіку внесення коштів.

5.5.3. В разі отримання довірителем – фізичною особою з ФФБ доходів, що становлять позитивну різницю, управитель утримує з суми отриманих довірителем доходів податок на прибуток фізичних осіб в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством, крім випадків, коли довіритель одночасно передає кошти, отримані з ФФБ, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва. Позитивна різниця може виникати:

- між сумою повернутих довірителю коштів з ФФБ та фактично внесених ним коштів;

- між сумою коштів, отриманих довірителем від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у ФФБ (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених довірителем до цього ФФБ за цим договором.

 

5.6.  Отримання довірителем кредиту у фінансовій установі/банку для участі у ФФБ.

         

5.6.1. Довіритель, для виконання своїх зобов'язань щодо подальшого внесення коштів до ФФБ, може отримати у фінансовій установі/банку (далі – фінансова установа) іпотечний кредит (позику), уклавши з фінансовою установою іпотечний договір, який підлягає нотаріальному посвідченню.

5.6.2. Предметом іпотеки є об'єкт інвестування, який стане власністю довірителя-позичальника в майбутньому та/або майнові права на нього.

5.6.3. Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою довірителя-позичальника, управителя і фінансової установи-кредитодавця.

5.6.4. Фінансова установа - кредитодавець реєструє у встановленому законом порядку обтяження права власності довірителя-позичальника на об'єкт інвестування та накладає заборону на відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки.

5.6.5. Довіритель-позичальник, при укладанні з фінансовою установою іпотечного договору, надає фінансовій установі доручення на право отримання у забудовника правовстановлюючих документів на об`єкт інвестування для подальшої їх передачі довірителю-позичальнику.

5.6.6. Порушення термінів спорудження об'єкта будівництва або неналежне виконання забудовником своїх зобов'язань не може впливати на правовідносини, що виникли між управителем та довірителем на підставі договору про участь в ФФБ, та між фінансовою установою і довірителем-позичальником відповідно до укладеного ними договору про іпотечний кредит (позику), і не є підставою для припинення виконання зобов'язань довірителем - позичальником.

5.6.7. Після закінчення будівництва об'єкт інвестування продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору. При цьому іпотечний договір є чинним і не потребує внесення змін та доповнень до нього.

5.6.8. У разі зміни в процесі будівництва характеристик об'єкта інвестування, який є предметом іпотеки (зміна площі, зміни у плануванні приміщень, тощо), нотаріус, на підставі встановленого законодавством документа про право власності довірителя-позичальника на збудований об'єкт інвестування, зобов'язаний зробити відповідну відмітку на примірниках іпотечного договору, який належить фінансовій установі та довірителю-позичальнику.

5.6.9. Довіритель, який отримав кредит для участі у ФФБ та забезпечив виконання своїх зобов'язань за рахунок кредитних коштів, до моменту повного виконання зобов'язань за іпотечним договором, не має права без письмової згоди фінансової установи:

·         змінити об'єкт інвестування;

·         уступити право вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам;

·         частково отримати кошти з ФФБ;

·         здійснювати перепланування закріпленого за ним об`єкта інвестування;

·         відмовитись від участі у ФФБ.

5.6.10. Про передачу фінансовій установі об’єкту інвестування в іпотеку, який стане власністю довірителя в майбутньому та/або майнових прав на нього, а також про видачу довірителем довіреності на право отримання у забудовника документів, що підтверджують право власності на об’єкт інвестування, фінансова установа письмово повідомляє забудовника та управителя з наданням управителю - завірених копій кредитного договору та іпотечного договору, а  забудовнику - завірених копій іпотечного договору  та довіреності.

5.6.11. Одночасно з укладанням кредитного договору та іпотечного договору,  між довірителем та фінансовою установою, укладається додаткова угода з управителем про внесення змін та доповнень до договору про участь у ФФБ, відповідно до якого довіритель набуває обмежень своїх прав, встановлених пунктом 5.6.9 цих Правил.

    

5.7. Взаємодія управителя, забудовника і довірителів у разі планового  або дострокового  введення об'єкта будівництва в експлуатацію.

5.7.1. Управитель повинен письмово повідомити довірителю про початок роботи комісії з питань введення об’єкта будівництва в експлуатацію. Таке повідомлення повинно бути надіслано протягом ___-ти днів з моменту отримання відповідного повідомлення від забудовника.

5.7.2. Документами, які підтверджують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та мають подаватися забудовником для оформлення права власності з видачею довірителям свідоцтва про право власності на об`єкти інвестування, є Декларація про готовність об’єкта до експлуатації (далі – Декларація), зареєстрована в установленому порядку Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю (далі – Інспекція) щодо об’єктів I – III категорії складності, та виданий, на підставі Акта готовності об’єкта до експлуатації, Сертифікат відповідності (далі – Сертифікат відповідності) щодо об’єктів IV і V категорії складності.

Після видачі Іспекцією забудовнику зареєстрованої в установленому порядку Декларації або Сертифікату відповідності, забудовник:

-        надає управителю письмове повідомлення про введення (дострокове введення) об’єкта будівництва в експлуатацію протягом ___-ти днів з дня отримання Декларації або Сертифікату відповідності та належним чином засвідчену копію такого документу;

-        оформлює Технічні паспорти на об’єкти будівництва та об’єкти інвестування в порядку та строки, встановлені законодавством України.

Фактична загальна площа кожного конкретного об'єкта інвестування в об'єкті будівництва визначається Технічним паспортом об`єкта будівництва або технічним паспортом на об’єкт інвестування.

Протягом ___-ти днів після отримання від  суб’єкта підприємницької діяльності що має право проводити технічну інвентаризацію (БТІ або інша уповноважена організація), які здійснюють обміри об`єкту будівництва та об`єктів інвестування Технічних паспортів на об’єкт будівництва та/або на об’єкти інвестування, забудовник зобов’язаний за відповідним  актом передати завірені своєю печаткою та підписом відповідальної особи забудовника копії цих Технічних паспортів управителю для проведення остаточних розрахунків з довірителями.

Після отримання від забудовника копій Технічних паспортів, управитель коригує загальну проектну площу об’єктів інвестування в об’єкті будівництва на фактичну, та протягом 10-ти днів з дня отримання відповідних даних повідомляє про такі коригування довірителів. Одночасно, управитель повідомляє кожного довірителя про введення об'єкта будівництва в експлуатацію. На письмову вимогу довірителя управитель надає йому копію Декларації або Сертифікату відповідності.

5.7.3. У разі якщо фактична загальна площа об`єкта інвестування не співпадає з його проектною площею, яку зазначено в договорі про участь у ФФБ, управитель укладає з довірителем додаткову угоду про внесення змін до договору про участь у ФФБ, в якій фіксують фактичну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування (відповідно до фактичної загальної площі), які підлягаюь оплаті довірителем.

5.7.4. Довірителю, для отримання у власність закріпленого за ним об’єкта інвестування, необхідно здійснити остаточні взаєморозрахунки з управителем за наданими забудовником даними  Технічних паспортів  на таких умовах:

-        у разі, якщо фактична загальна площа об’єкта інвестування менша за проектну площу такого об`єкта інвестування на ___ вимірних одиниць,  управитель повертає довірителю кошти з ФФБ. Кошти повертаються в обсязі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування, на яку зменшилася загальна площа об’єкту інвестування.

У випадку, коли зменшення фактичної загальної площі є наслідком перепланувань,  проведення будівельних/опоряджувальних робіт виконаних за  ініціативою довірителя, повернення коштів управителем за зменшення площі не проводиться;

-        у разі, якщо фактична загальна площа об’єкта інвестування є більшою за проектну площу такого об`єкта інвестування більш як на ___ вимірних одиниць,  довіритель вносить до ФФБ доплату різниці вартості об’єкта інвестування.   Кошти вносяться в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа об’єкта інвестування;

-        остаточні взаєморозрахунки здійснюються за поточною ціною вимірної одиниці об’єкта інвестування встановленою на день проведення таких розрахунків в терміни та порядку, визначених  у додатковій угоді до договору про участь у ФФБ.

 

5.8. Порядок передачі об`єктів інвестування та оформлення права власності.

 

5.8.1. Довіритель може отримати у власність закріплений за ним об'єкт інвестування за умови введення об'єкта будівництва в експлуатацію та повної оплати його вартості (100% фактичних вимірних одиниць об’єкта інвестування), після сплати управителю винагороди (за управління коштами, а за наявності  і винагороди за надання послуг), оплати штрафів та пені (у разі їх наявності)  тощо,  в порядку, визначеному цими Правилами.

Довіритель, протягом ___-ти днів після здійснення остаточних розрахунків з управителем, обмінює у управителя Свідоцтво про участь у ФФБ на Довідку про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування (далі – Довідка) за формою встановленою управителем.

 Довідка є документом, підписаним уповноваженою особою управителя, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування. У Довідці обов'язково мають бути зазначені такі дані:

- номер довідки та дата її видачі;

- вид ФФБ;

- дані управителя ФФБ;

- дані довірителя:

для юридичних осіб:

а) резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для довірителя, який складає спільного інвестора фонду операцій з нерухомістю, від імені та в інтересах якого діє управитель фонду операцій з нерухомістю, додатково мають бути зазначені дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати цей фонд операцій з нерухомістю — назва та реєстраційний номер випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю);

б) нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;

для фізичних осіб:

а) для громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

б) для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;

-    дані про закріплений за довірителем об'єкт інвестування:

- вид об'єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо);

-    номер об'єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;

- номер об'єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);

- сума коштів, внесених довірителем до ФФБ.

5.8.2. Управитель протягом ___-ти днів після проведення довірителями остаточного розрахунку надає забудовнику  перелік довірителів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об`єкта будівництва та  мають право отримати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування (далі - Перелік довірителів) шляхом державної реєстрації  права власності на нерухоме майно. Відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об'єкти інвестування управитель також  надає забудовнику остаточно підтверджений обсяг замовлення на будівництво об'єкту будівництва.

Перелік довірителів надається забудовнику за відповідним актом або шляхом направлення Переліку довірителів листом (рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення).

5.8.3. Отриману від управителя Довідку,  довіритель протягом ____-х днів надає забудовнику для подальшого оформлення права власності довірителя на закріплений за ним об’єкт інвестування.

Довіритель в обмін на Довідку, отримує у забудовника Акт прийому-передачі об'єкта інвестування (далі - Акт), в якому зазначаються:

- перелік робіт, які забудовник провів на об'єкті інвестування;

- перелік обладнання, яке було встановлено на об'єкті інвестування для наступної його передачі довірителеві;

- стислий перелік робіт, які забудовник провів на об'єкті будівництва та прибудинковій території;

- перелік обладнання, яке було встановлено на об'єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників житлового будинку.

Протягом 15-ти днів з дня отримання Акта довіритель проводить огляд об'єкта інвестування на предмет його відповідності проектній і технічній документації, а також характеристикам, вказаним в договорі про участь у ФФБ, та:

- у разі відсутності зауважень щодо об'єкту інвестування довіритель підписує Акт із зазначенням інформації про відсутність претензій довірителя до забудовника щодо об'єкта будівництва і об'єкта інвестування;

- у разі виявлення відхилень, недоліків, відсутності необхідного обладнання тощо, довіритель до Акта передає у письмовій формі обґрунтовані зауваження щодо виявлених будівельних недоліків де вказуються відхилення і недоліки, виявлені в ході огляду об'єкта будівництва і об'єкта інвестування.

У разі наявності у довірителя зауважень щодо невиконання забудовником своїх зобов'язань по об'єкту будівництва та об'єкту інвестування забудовник зобов'язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у 15-денний строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.           Перебіг строків виконання зобов'язань довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини забудовника на об'єкті будівництва та/або об'єкті інвестування.

Після усунення виявлених недоліків по об’єкту інвестування, забудовник у письмовому вигляді повідомляє довірителя про цей факт. Протягом 15-ти  днів з дня отримання такого повідомлення, довіритель повинен оглянути об’єкт інвестування та підписати Акт.

5.8.4. Забудовник передає управителю за відповідним актом Перелік довірителів ФФБ, які підписали Акти приймання-передачі об'єктів інвестування разом з примірником такого Акту.

Після підписання Акта приймання-передачі об'єктів інвестування, забудовник передає довірителю паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на об'єкті інвестування, яке переходить у власність довірителя.

5.8.5. Після виконання  взаємних зобов'язань за договором про участь у ФФБ, протягом ___-ти днів складається Акт виконаних робіт,  який підписується обома сторонами договору.

5.8.6. Забудовник на підставі Переліку довірителів, що надав управитель, Актів прийому-передачі об’єктів інвестування, підписаних забудовником та довірителями, Довідок про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування та Технічних паспортів на об`єкти інвестування,  замовляє державним органам оформлення Свідоцтв про право власності на нерухоме майно. Оформлення права власності довірителя на житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок у порядку, визначеному Законом України.

5.8.7. Протягом ____-ти днів після отримання забудовником від  державних органів Свідоцтв про право власності, забудовник передає  документи на право власності на об’єкти інвестування та Технічні паспорти довірителям. Порядок передачі цих документів встановлюється забудовником.

У випадку, якщо довіритель для виконання своїх зобов'язань щодо внесення коштів до ФФБ, отримав у фінансовій установі кредит, забудовник, на підставі довіреності на право отримання банком у забудовника документів, що підтверджують право власності на об’єкт інвестування, передає такі документи уповноваженій особі фінансової установи  для подальшої передачі їх довірителю.

5.8.8. У разі не підписання довірителем Акту прийому – передачі об’єкту інвестування в обумовлений цими Правилами строк, забудовник направляє довірителю листа (рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення) щодо виконання довірителем зобов’язання по підписанню зазначеного Акту.

У випадку неотримання від довірителя протягом ___-ти днів, з дати вручення зазначеного в цьому пункті листа, мотивованої відмови довірителя від підписання  Акту, забудовник включає такого довірителя до переліку довірителів ФФБ, які не підписали Акти приймання-передачі об'єктів інвестування. До переліку додаються  завірена забудовником копія листа, якого було відправлено довірителю та копія повідомлення відділення зв’язку про вручення цього поштового відправлення/відсутність адресату/відмову в прийнятті відправлення, для виключення довірителя із списків довірителів та відкріплення від нього об’єкту інвестування.

5.8.9. За наявності у довірителя поважних обставин, строк підписання Акту прийому-передачі об’єкту інвестування може бути подовжено на строк, що не перевищує ___-ть днів від дати видачі Іспекцією забудовнику зареєстрованої в установленому порядку Декларації або Сертифікату відповідності.

В такому випадку довіритель письмово попереджає забудовника та управителя про подовження терміну оформлення права власності на об’єкт інвестування, з наведенням об’єктивних причин, внаслідок яких він не має можливості підписати Акт прийому-передачі  об’єкту інвестування, та наданням документального підтвердження цих причин.

В будь-якому випадку, підписання довірителем Акту прийому-передачі  об’єкту інвестування здійснюється в межах двомісячного строку після введення об'єкта будівництва в  експлуатацію.  

5.8.10. У разі отримання управителем письмового повідомлення від забудовника про порушення довірителем термінів або порядку підписання Акту прийому-передачі  об’єкту інвестування, взаємовідносини управителя та довірителя регулюються пунктом 5.4.5 цього Порядку.

В цьому випадку довіритель перестає бути учасником процесу спорудження об’єкту будівництва.

5.8.11. У випадку, якщо довіритель є платником податку на додану вартість, податкова накладна  надається забудовником такому довірителю за письмовою вимогою останнього та за умови оформлення всіх документів, які підтверджують передачу права власності на об`єкт інвестування  від забудовника такому довірителю.

5.8.12. Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється довірителями самостійно та за свій рахунок на підставі необхідних для цього документів, отриманих від забудовника. Інформацію про умови оформлення правовстановлюючих документів на нежитлові приміщення, а також необхідні документи, довірителю надає забудовник.

5.8.13. Протягом ______-ти днів після отримання Свідоцтва про право власності на об'єкт інвестування довіритель зобов'язаний:

- для об'єкта інвестування - квартири - прийняти участь у створенні об'єднання співвласників та вступити в члени цього об'єднання, в разі його створення, або самостійно укласти відповідний договір з експлуатуючою організацією;

- для об'єкта інвестування - не житлового приміщення - укласти відповідний договір на експлуатацію нежитлових приміщень з експлуатуючою організацією.

5.8.14. Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у 120-тиденний строк з дня введення об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей об'єкт об'єднанню співвласників або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією в порядку, передбаченому законодавством України, чинним на дату цієї передачі. 

5.8.15. Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають регулюватись окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та довірителем, або між експлуатуючою організацією та новоствореним об'єднанням співвласників.

5.8.16. З метою забезпечення централізованого обслуговування інженерних мереж об`єктів житлового фонду після вводу об`єкта будівництва в експлуатацію довіритель погоджується на безкоштовну передачу у комунальну власність територіальної громади м. _________ ___________ області або відповідним експлуатуючим організаціям зовнішньобудинкових інженерних мереж тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення із окремо розташованими і вбудованими бойлерними, насосними з обладнанням, індивідуальними тепловими пунктами (ІТП), до яких приєднаний об`єкт будівництва.

 

                                  6. ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ

         

6.1. Вимірна одиниця об'єкта будівництва  встановлюється цими Правилами. Одна вимірна одиниця для об`єктів житлового та нежитлового будівництва  відповідає 1,00 (одній цілій) кв.м. загальної площі об’єкта будівництва.

Для  гаражних боксів (машиномісць) вимірною одиницею є ____________________  

                                                                                                                      або гаражний бокс

_____________________________________________________________________________.                                                                

                          (машиномісце), або 1,00 (одна ціла) кв.м. загальної площі об’єкта будівництва

6.2. Вимірна одиниця об'єкта інвестування  встановлюється цими Правилами. Одна вимірна одиниця об’єкта інвестування відповідає 1,00 (одній цілій) кв.м. загальної площі об’єкта інвестування.

Для  гаражних боксів (машиномісць) вимірною одиницею є ____________________  

                                                                                                                      або гаражний бокс

_____________________________________________________________________________.                                                                 

                          (машиномісце), або 1,00 (одна ціла) кв.м. загальної площі об’єкта будівництва

6.3. Вимірна одиниця об'єкта будівництва/інвестування, яка визначена у кв.м., має два знаки після коми.

6.4. Розмір вимог довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених управителем за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування.

6.5. Поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності можуть змінюватись в залежності від стану ринкових та інфляційних процесів на умовах, визначених договором про організацію спорудження об`єкта будівництва.

Після зміни забудовником поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування в даному об'єкті будівництва управитель письмово повідомляє про це довірителя з зазначенням поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування та дати, з якої вона змінилася.

6.6. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним раніше вимірні одиниці об'єкта інвестування.

6.7. У разі зменшення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у довірителя не виникає прав щодо вимоги повернення коштів за закріплені за ним раніше вимірні одиниці об'єкта інвестування.

 

                                  7. ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ

         

7.1. За перерахування коштів на фінансування будівництва забудовник щомісячно сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, погоджені із забудовником у договорі про організацію спорудження об’єкта будівництва. Розмір винагороди управителя обчислюється у відсотках від обсягу фінансування будівництва (фактично перерахованих за місяць грошових коштів з рахунку ФФБ на рахунок забудовника).

7.2. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із ФФБ, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно з сум перерахування коштів ФФБ забудовнику.

7.3. Розмір винагороди управителя, яку сплачує довіритель за здійснення управління коштами, строки та порядок її сплати визначається у договорі про участь у ФФБ. Сума винагороди за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, не може перевищувати 5% від суми коштів, переданих в управління.

7.4. Довіритель також сплачує управителю винагороду за надання управителем послуг з оформлення наступних операцій[1]:

- зміна об'єкта інвестування - у розмірі - ___ %, але не більше  1% від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об'єкта інвестування;

- оформлення уступки (відступлення) прав та обов'язків довірителя за цим договором на користь третіх осіб – родичів (чоловік, дружина, батько, мати, повнолітні діти) - у розмірі  __ %, але не  більше  5%  від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;

- за оформлення уступки прав та обов'язків довірителя за цим договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб, що не є родичами у розмірі - у розмірі  __ %, але не  більше  5%  від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;

- оформлення відмови довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови, встановлених пунктом 7.6 цих Правил) довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі __ %, але не  більше  5%  від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ;

- часткове повернення коштів з ФФБ у випадках, передбачених цими Правилами - __ %, але не  більше  5% вартості вимірних одиниць об'єкта інвестування, що підлягають відкрипленню на день подачі заяви довірителем;

7.5. Управитель ФФБ до припинення дії договору про участь у ФФБ може надавати довірителю послуги щодо представлення інтересів довірителя перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді. Представлення інтересів довірителя здійснюється виключно в межах предмету договору про участь у ФФБ.

7.6. Довіритель не сплачує винагороду управителю за виплату йому коштів у разі відмови довірителя від участі у ФФБ у випадках, визначених статею 18 Закону України, а саме:

- порушення забудовником строків спорудження об'єкта будівництва;

- у разі неналежного виконання управителем своїх обов'язків щодо контролю за виявленням ризиків, що можуть призвести до:

змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

зростання вартості будівництва більше ніж на 20 %;

збільшення строків будівництва більше ніж на 90 днів.

7.7. Управитель може отримувати плату від довірителя за надання послуг передбачених договором про участь у ФФБ в порядку, визначеному договором про участь у ФФБ.

7.8. Винагорода сплачується довірителем у безготівковій формі на рахунок управителя до моменту фактичного вчинення дій, передбачених цими Правилами.

 

            8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ, ЗАБУДОВНИКА

                ТА ДОВІРИТЕЛЯ ЗА  НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ

                                         НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

         

8.1. Управитель і забудовник за невиконання прийнятих на себе зобов'язань за договорами про участь у ФФБ та договором управителя із забудовником несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2. Управитель при здійсненні управління:

- несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених цими Правилами та визнаних довірителями;

- несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед довірителями ФФБ у межах Закону України та договору про участь у ФФБ;

- не несе відповідальності власним майном за виплату коштів довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ, якщо управитель ФФБ дотримався встановлених цими Правилами процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з ФФБ на вимогу довірителя;

- управитель не несе відповідальності за надання довірителем недостовірної інформації та за наслідки несвоєчасного надання змін до інформації, якщо дії або бездіяльність довірителя призвело до застосування санкцій, передбачених цими Правилами, включно до припинення дії договору про участь у ФФБ.

8.3. Забудовник, як особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем несе відповідальність:

- згідно чинного законодавства України та договору управителя із забудовником за невиконання зобов'язань щодо організації спорудження об'єкта будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем;

- згідно чинного законодавства України та договору управителя із забудовником за нецільове використання коштів, отриманих від управителя ФФБ;

- власним майном за невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення управителем розрахунків із довірителями ФФБ.

8.4.  Довіритель несе відповідальність в порядку, встановленому договором про участь у ФФБ:

- у разі  порушення встановлених термінів  перерахування   коштів до Фонду чи  сплати винагороди за послуги управителя. Ця норма не застосовується у випадку здійснення довірителем дострокового внесення коштів та внесення коштів у більшій сумі, ніж передбачено відповідним графіком;           

- у разі порушення умов договору про участь у ФФБ;

 - у разі порушення будь-якого положення цих Правил ФФБ, що призвело до негативних наслідків для управителя, в тому числі – приниження честі та гідності управителя.

 

9. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

 

            9.1. Забудовник може укласти  договір добровільного страхування фінансових ризиків з рекомендованим управителем страховиком, яким страхує власну відповідальність щодо відшкодування   забудовнику  збитку, понесеного ними  внаслідок  перерви  в  господарській  діяльності, порушення   договірних   зобов'язань  (невиконання  або  неналежне виконання підрядними організаціями  договірних  зобов'язань  перед забудовником), а також  на випадок завдання матеріального  збитку забудовнику,  внаслідок припинення його права власності на  майно. При цьому вигодонабувачем страхового відшкодування за договором може виступати управитель для забезпечення майнових інтересів довірителів  в умовах настання страхового випадку. У разі укладення договору страхування забудовник надає управителю належним чином завірену копію договору страхування.

9.2. У разі визнання управителя вигодонабувачем за договором забудовника із страхування фінансових ризиків, кошти, у випадку настання страхового випадку, підлягають зарахуванню страховою компанією на рахунок ФФБ.

Кошти страхової виплати (відшкодування), отримані управителем, розподіляються ним серед довірителів ФФБ пропорційно до внесених довірителями у ФФБ коштів.  Порядок їх подальшого використання встановлюється додатковими угодами до договору про участь у ФФБ.

9.3. Довіритель має право здійснювати добровільне страхування ризиків інвестування відповідно до видів страхування, що надаються обраною ним страховою компанією. Кошти страхової виплати (відшкодування), отримані довірителем, є власністю довірителя.

 

   10.  ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФФБ

         

10.1. ФФБ припиняє своє функціонування за рішенням управителя ФФБ у разі досягнення мети, з якою був створений ФФБ.

Після виконання  управителем  ФФБ  зобов'язань  перед   усіма довірителями    ФФБ    вважається   таким,   що   припинив   своє функціонування.

10.2. За рішенням суду ФФБ може бути переданий в управління іншій фінансовій установі. У цьому випадку:

- всі права та зобов'язання управителя перед довірителями переходять до нового управителя, визначеного судом;

- ці Правила залишаються чинними для нового управителя ФФБ.

10.3. Передача ФФБ до нового управителя, визначеного судом, не припиняє функціонування цього ФФБ.

10.4. У разі ліквідації управителя ФФБ кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ і спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до управителя ФФБ.

10.5. Вимоги довірителів задовольняються в порядку черговості внесення коштів до ФФБ.

10.6. У разі неможливості задоволення вимог довірителів в повному обсязі питання щодо відступлення (передачі) майнових прав на об'єкт будівництва іншій фінансовій установі, яка буде здійснювати функції управителя ФФБ, вирішується в судовому порядку.

 

                 11. ВЗАЄМОДІЯ УПРАВИТЕЛЯ З СУБ’ЄКТАМИ

                  ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

            ТА УПОВНОВАЖЕНИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

         

11.1. З метою дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», управитель здійснює перевірку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомляє про виявлені порушення законодавства відповідний уповноважений орган.

11.2. Надання інформації, у результаті здійснення управителем первинного фінансового моніторингу уповноваженому органу в установленому законом порядку, не є порушенням комерційної таємниці.

11.3. Нагляд і регулювання діяльності управителя здійснює Нацкомфінпослуг.

 

                                       12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

         

12.1. Ці Правила набувають чинності після їх затвердження уповноваженим органом управителя та діють до моменту припинення правовідносин між всіма суб’єктами ФФБ. У Правила можуть вноситися зміни і доповнення в порядку передбаченому цими Правилами, які після їх затвердження та погодження стають невід’ємною їх частиною.

12.2. Ці Правила зберігають свою чинність на весь період функціонування ФФБ незалежно від змін законодавства, що регулює правовідносини щодо діяльності ФФБ, враховуючи, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

12.3. Правила оприлюднюються шляхом їх розміщення на вільному для огляду клієнтами місці в приміщенні управителя, а також на Web-сайті  управителя.

12.4. Оригінал цих Правил зберігається в справах управителя, копії – у відповідних структурних підрозділах управителя, до діяльності яких вони відносяться.

12.5. Ці Правила є типовими. Всі правила, які будуть прийматися управителем для конкретних фондів фінансування будівництва на підставі цих типових Правил, в основних позиціях мають відповідати типовим Правилам, та можуть мати окремі відмінності, які залежать від умов взаємодії, прийнятої між забудовником, управителем та довірителем.

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

від ________________________________________________________

                                 (повна назва Забудовника)

________________        ________________     _________________

             (посада)                                (підпис)                             (ПІБ)

МП

 

 

 

 

версія для друку