Здешевлення іпотеки / Проект договору

Примірний договір про надання часткової компенсації процентів

 
м. ____________                                                                                  "___" _____________ 20__ р.
 
____________________________________ (далі – Банк), що є юридичною особою за законодавством України, в особі ___________________________________________________, повноваження якого підтверджені ______________________________________________________________________________, з однієї сторони, та ________________________________________________________________ - Одержувач бюджетних коштів (далі – Одержувач) в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі_________________________________________________________________________, з другої сторони, та громадянин _______________________________________________________________________________,
(далі – Позичальник), з третьої сторони, які далі згідно тексту спільно іменуються як „Сторони”, а кожна окремо – „Сторона”, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

Визначення, які вживаються в цьому Договорі мають наступні значення:

Житло – квартира в багатоквартирному житловому будинку, індивідуальні житлові будинки (майнові права на них), квартири в збудованих об‘єктах нерухомості або індивідуальні житлові будинки, прийнятих в експлуатацію після 2009 року,  а саме: _____________________________ (зазначається вид об’єкта нерухомості (квартира, індивідуальний житловий будинок), поверх на якому, знаходиться квартира,   загальна (проектна) площа,  житлова (проектна) площа, № квартири, індивідуального житлового будинку), за наступною адресою: ____________________________________; які входять (крім індивідуальних житлових будинків, замовниками будівництва яких є позичальники) до Переліку об’єктів, сформованого міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140;

 

Кредитний договір (договір про іпотечний кредит) - договір між Банком та Позичальником, а також усі додаткові договори, додатки, зміни та доповнення до нього, відповідно до якого Банк  надає Кредит Позичальнику;

 

Законодавство – законодавство України, яке підлягає застосуванню до правовідносин, що виникають в зв’язку з цим Договором;

 

Зведений реєстр позичальників – реєстр у розрізі позичальників Банку, з якими укладено договори про надання часткової компенсації процентів, що формується Банком у строки передбачені цим Договором та в якому відображається інформація стосовно належних до сплати Позичальниками чергових платежів за кредитними договорами та інформація щодо відсутності/наявності заборгованості Позичальників за такими договорами за попередній місяць;

Кредит - грошові кошти, що будуть надані Банком Позичальнику відповідно до умов кредитного договору, для цілей будівництва (реконструкції) чи придбання Житла із встановленням зобов’язання Позичальника щодо повернення таких грошових коштів, сплати процентів за користування Кредитом та інших платежів визначених кредитним договором;

 

Порядок - Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 343 (зі змінами та доповненнями);

Часткова компенсація процентів – регламентована Порядком компенсація за рахунок бюджетних коштів частини належних до сплати Позичальником процентів за користування Кредитом, наданим  йому Банком для будівництва (реконструкції) чи придбання Житла.

 

Значення інших визначень, що використовуються в цьому Договорі, відповідають визначенням, які містяться в Законодавстві.

Заголовки та назви статей не є їх складовою частиною та не можуть братись до уваги при тлумаченні Договору.

 

1. Предмет договору

 

1.1. Згідно з Порядком Одержувач від імені Держави відшкодовує частину процентів за Кредитом, що надається Позичальнику на будівництво (реконструкцію) або придбання Житла.

1.2. Кредит надається в порядку та на умовах, визначених  Кредитним договором від “____”_____________ 20__р. № ____ з наступними істотними умовами:

1.2.1. Сума Кредиту - __________________ гривень,

1.2.2. Строк, на який буде наданий Кредит - _____________,

1.2.3. Цільове призначення Кредиту – для будівництва (реконструкції) чи придбання Житла,

1.2.4. Розмір процентів, що буде сплачуватися Позичальником за користування Кредитом – ____ % річних,

1.2.5. Термін сплати Позичальником процентів за користування Кредитом - ___________,

1.2.6. Внесок, який Позичальник повинен сплатити за рахунок власних коштів на будівництво (реконструкцію) чи придбання Житла, до надання Банком Кредиту - ___________________ гривень.

1.2.7.  Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок комісію визначену п 3.2.13 цього договору,  для подальшого перерахування Банком її на рахунок Регіонального управління Фонду. №______________ відкритому у ___________МФО__________________код Банку __________________.

 

 

2. Умови, порядок розрахунку та надання часткової компенсації процентів

 

2.1. Одержувач зобов’язаний виплачувати Позичальнику Часткову компенсацію процентів за умови фактичного надходження Одержувачу бюджетних коштів на такі цілі та відсутності обставин визначених цим Договором і Порядком, які позбавляють Позичальника права на отримання Часткової компенсації процентів.

2.2. Розмір Часткової компенсації процентів, яка підлягає виплаті Позичальнику визначається як розмір процентної ставки за користування Кредитом _______ % річних на день укладання Кредитного договору мінус 3 (три) проценти річних.

Розрахунковий розмір Часткової компенсації процентів, що підлягає виплаті  Позичальнику, розраховується Одержувачем відповідно до цього Договору.

2.3. Часткова компенсація процентів надається Позичальнику згідно цього Договору, який укладається з укладанням Кредитного договору. Нарахування Часткової компенсації здійснюється з дня надання кредитних коштів Позичальнику .

2.4.  Часткова компенсація процентів надається Позичальнику за таких умов:

2.4.1. Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на Позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого розраховується Часткова компенсація процентів.

2.5. Компенсації підлягають належні до сплати Позичальником Банку проценти за користування Кредитом. Сума Часткової компенсації процентів щомісячно не пізніше 25 числа місяця вноситься Одержувачем на спеціальний поточний рахунок Позичальника
№ _________________________ в Банку, на який Позичальником вноситься черговий платіж за Кредитним договором.

Сума Часткової компенсації процентів, що підлягає внесенню Одержувачем на користь Позичальника визначається на підставі даних Зведеного реєстру позичальників, який Банк щомісячно подає Одержувачу не пізніше 15 числа місяця.

2.6. Обставини за яких припиняється надання Часткової компенсації процентів з дня їх настання:

2.6.1. Прострочення Позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів;

2.6.2. Порушення Позичальником умов цього Договору.

2.7. Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік.

 

3. Обов’язки та права Сторін

 

3.1. Одержувач зобов’язується:

3.1.1. Забезпечувати Позичальника консультаціями та документацією з питань, що стосуються взаємних зобов’язань Сторін.

3.1.2. Своєчасно здійснювати внесення коштів Часткової компенсації процентів за відповідний період на спеціальний поточний рахунок Позичальника.

3.1.3. Здійснювати перевірку Позичальника на його відповідність вимогам, а також наявності умов надання Часткової компенсації процентів, визначених у Порядку в період здійснення Часткової компенсації процентів.

3.1.4. Листом повідомляти за 10 (десять) календарних днів Позичальника та Банк щодо припинення надання Позичальнику Часткової компенсації процентів з обґрунтуванням причин такого припинення.

3.1.5. Листом повідомляти Банк протягом 3 (трьох) робочих днів у разі зміни реквізитів Одержувача.

3.1.6. Визначати розмір Часткової компенсації процентів.

3.1.7. Припинити виплату Позичальнику Часткової компенсації процентів у випадку:

3.1.7.1. настання обставин визначених п. 2.6. цього Договору;

3.1.7.2. припинення дії Кредитного договору;

3.1.7.3. дострокового розірвання Позичальником договору із Забудовником.

3.1.8. У разі відповідності Позичальника пункту 2.4 та відсутності обставин, передбачених пунктом 2.6 цього Договору, поновити надання Часткової компенсації процентів з дня підписання додаткового договору про поновлення Часткової компенсації процентів.

3.1.9. Розірвати Договір у разі не усунення обставин, передбачених пунктом 2.6 цього Договору протягом 1 (одного) місяця з дня припинення надання Часткової компенсації процентів. Повідомивши листом за 10 (десять) календарних днів Позичальника та Банк.

В цьому листі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про усунення порушень або виконання зобов'язання у десятиденний строк та попередження про розірвання цього Договору. Якщо протягом встановленого строку лист Одержувача залишається без розгляду, а порушення не усунуті, цей Договір вважається розірваний за згодою його Сторін без укладення додаткової угоди до нього.

3.1.10. У разі дострокового розірвання Позичальником договору із забудовником, Розірвати із Позичальником договір Часткової компенсації процентів. Повідомивши листом за 10 (десять) календарних днів Позичальника та Банк. При цьому, дострокове розірвання цього Договору вважається здійсненим за згодою Сторін без укладення додаткової угоди до нього.

3.1.11. У разі не виконання позичальником п. 3.2.12.  та застосування до нього штрафу визначеного  п. 4.6. більше двох разів, розірвати із Позичальником договір Часткової компенсації процентів. Повідомивши листом за 10 (десять) календарних днів Позичальника та Банк. При цьому, дострокове розірвання цього Договору вважається здійсненим за згодою Сторін без укладення додаткової угоди до нього.

 

3.2. Позичальник зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суми коштів, що визначені у Кредитному договорі до повного виконання зобов’язань за Кредитним договором.

3.2.2. У разі дострокового або повного виконання зобов’язань за Кредитним договором письмово попередити Одержувача  про свої наміри за 7 (сім) календарних днів.

3.2.3. В період отримання Часткової компенсації процентів, після завершення будівництва Житла та оформлення права власності Позичальника на Житло, зареєструватись разом з членами своєї сім’ї  за місцезнаходженням Житла та проживати за такою адресою реєстрації.

3.2.4. В період отримання Часткової компенсації процентів, після завершення будівництва Житла та оформлення права власності Позичальника на Житло, щороку до 1 травня надавати Одержувачу документ, що підтверджує факт реєстрації Позичальника та членів його сім’ї за місцезнаходженням Житла.

3.2.5.  В період отримання Часткової компенсації процентів не передавати в найм (оренду) придбане Житло.

3.2.6. Передати в іпотеку квартиру у багатоквартирному житловому будинку, індивідуальний житловий будинок з дотриманням вимог законодавства щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, з наданням відповідних документів Банку.

3.2.7. Повідомляти Одержувача про зміну номеру спеціального поточного рахунку Позичальника в Банку для отримання Часткової компенсації процентів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зміни номеру такого поточного рахунку.

3.2.8. Листом повідомляти Одержувача та Банк про зміну реквізитів Позичальника протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зміни таких реквізитів.

3.2.9. Сплачувати проценти та інші платежі за Кредитним договором.

3.2.10. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.

3.2.11. У разі дострокового розірвання договору із забудовником повідомити Одержувача потягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання такого факту та повернути у тримісячний строк всю суму отриманої Часткової компенсації процентів за весь період дії договору.

3.2.12. В забезпечення виконання зобов’язань за пунктом 3.2.11 цього Договору застрахувати на протязі 30 діб від дати укладання цього договору у страховій компанії, акредитованій у Одержувача, свою відповідальність перед Одержувачем за неповернення у тримісячний строк всієї суми отриманої Часткової компенсації процентів за весь період дії цього Договору.

3.2.13. Щомісячно не пізніше двадцятого числа місяця наступного за звітним сплачувати Одержувачу комісію  за супроводження Договору часткової компенсації відсоткової ставки за Кредитом відповідно до цього Договору в розмірі що дорівнює 3,7% від розміру мінімальної заробітної плати(за інформацією розміщеною на офіційному сайті ДПС України www.sts.gov.ua), яка діє на момент сплати комісії, шляхом внесення коштів готівкою в касу Банка або шляхом перерахування коштів на рахунок №________________ відкритому у ___________МФО____________________
код Банку __________________.У випадку, якщо двадцяте число місяця є неробочим днем, комісія сплачується напередодні.

 

 

3.3. Банк зобов’язується:

3.3.1. Надати Позичальнику Кредит на придбання Житла на умовах, визначених Кредитним договором.

3.3.2. Щомісячно не пізніше 15 числа формувати та надавати Одержувачу у трьох примірниках Зведений реєстр позичальників. В зведеному реєстрі Банк відображає розрахунок належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформацію про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць .

3.3.3. Змінювати визначену Кредитним договором процентну ставку за користування Кредитом виключно за погодженням з Одержувачем та Позичальником.

3.3.4. Листом повідомляти Одержувача про зміну реквізитів Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зміни таких реквізитів.

3.3.5. В період отримання Часткової компенсації процентів протягом трьох робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості Позичальника за Кредитним договором, яка становить понад 180 днів, повідомляти Одержувача про наявність такої простроченої заборгованості.

3.3.6. В період отримання Часткової компенсації процентів листом повідомити Одержувача про повне погашення заборгованості Позичальником за Кредитним договором або про розірвання Кредитного договору протягом 2 (двох) робочих днів з дня настання таких фактів.

3.3.7. В період отримання Часткової компенсації процентів листом повідомляти Одержувача про укладення з Позичальником додаткового договору до Кредитного договору щодо зміни графіку платежів за Кредитним договором, з наданням його копії, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення такого договору.

3.3.8. Листом повідомляти Одержувача про дострокове розірвання Позичальником договору щодо придбання Житла, укладеного із забудовником (продавцем/замовником) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня коли Банку стало відомо про такий факт.

3.3.9. Сприяти поверненню Позичальником у тримісячний строк всієї суми отриманої компенсації на рахунки Казначейської служби України та її територіальних управлінь за весь період дії Договору про надання часткової компенсації процентів, якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником.

Сприяти страхуванню Позичальником у страховій компанії, акредитованій в Одержувача, своєї відповідальності перед Одержувачем за неповернення у тримісячний строк всієї суми отриманої Часткової компенсації процентів за весь період дії цього Договору у випадку настання обставин згідно пункту 3.2.11 цього Договору.

3.3.10. Вирішувати питання щодо відшкодування витрат Одержувача, пов’язаних із наданням Часткової компенсації процентів.

 

3.4. Одержувач має право:

3.4.1. Вимагати від Банку та Позичальника надання документів та інформації, пов’язаних з наданням Часткової компенсації процентів.

 

3.5. Позичальник має право:

3.5.1. У випадку належного виконання умов цього Договору та наявності права на отримання Часткової компенсації процентів отримувати Часткову компенсацію процентів в порядку визначеному цим Договором.

3.5.2. Вимагати та отримувати від Одержувача інформацію та консультації з питань надання Часткової компенсації процентів.

 

3. 6. Банк має право:

3.6.1. Вимагати від Позичальника належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

3.6.2. Вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадку розірвання Кредитного договору.

3.6.3. Отримувати від Одержувача інформацію щодо права Позичальника на отримання Часткової компенсації процентів та її розміру.

3.6.4. Відмовити Позичальнику в укладанні Кредитного договору, у випадку не подання ним належних документів або не вчинення дій необхідних для цього відповідно до внутрішніх нормативних документів та процедур, затверджених Банком.

3.6.5. Відмовити Позичальнику в наданні Кредиту у випадках, передбачених Кредитним договором.

 

4.Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та Законодавства.

4.2. Банк не відповідає перед Одержувачем за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов’язків за цим Договором.

4.3. Одержувач не відповідає перед Позичальником за невиконання або неналежне виконання Банком його обов’язків за цим Договором.

4.4. У разі затримання більш як на 1 (один) місяць перерахування Одержувачем без поважних причин коштів Часткової компенсації процентів на спеціальний поточний рахунок Позичальника за умови фактичної наявності бюджетних коштів на рахунках Одержувача в органах Казначейства, Одержувач за кожний день прострочення зобов’язання зі сплати Часткової компенсації процентів сплачує Позичальнику на його вимогу пеню у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України від суми прострочених зобов’язань, що діяла в період прострочення.

4.5. У разі неналежного виконання пунктів 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 – 3.3.7 Банк сплачує штраф у розмірі 150 (сто п’ятдесят ) гривень за кожне порушення.

4.6. У разі неналежного виконання пункту 3.2.4. та 3.2.12.,3.2.13  Позичальник сплачує Одержувачу штраф у розмірі 150 (сто п’ятдесят ) гривень за кожне порушення.

 

5.Особливі умови

5.1. Враховуючи, що Одержувач уклав цей Договір з урахуванням інформації та документів, які були надані Позичальником до Одержувача для отримання Часткової компенсації процентів, Позичальник підписанням цього Договору гарантує (надає запевнення), що:

- надана ним Одержувачу інформація та документи є достовірними;

- він забезпечить належне виконання зі своєї сторони умов Кредитного договору;

- він не допустить настання обставин, які будуть підставою для розірвання Кредитного договору або надання Банком вимоги про дострокове погашення Кредиту.

5.2. Порушення вказаних в п.5.1. Договору гарантій (запевнень) є порушенням умов цього Договору зі сторони Позичальника.

5.3. У разі змін в Законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткового договору до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору. У випадках укладення додаткового договору до Кредитного договору, що впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей Договір в обов’язковому порядку вносяться відповідні зміни.

5.4. Якщо Позичальник не укладе з Одержувачем додатковий договір (передбачений п. 5.3. Договору) впродовж одного місяця з дати отримання Позичальником вимоги Одержувача про необхідність внесення змін до цього Договору, Одержувач має право відмовитися від цього Договору.

 

6.Обставини непереборної сили

6.1. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Сторона, яка не може виконати умови Договору в зв’язку з настанням обставин непереборної сили, повинна протягом 7 (семи) календарних днів з дня настання таких обставин сповістити інші Сторони про їх настання.

6.3. Початок і період дії зазначених обставин непереборної сили підтверджується відповідною державною установою.

6.4. До обставин непереборної сили відносяться:

- масові заворушення, страйки, бойові дії;

- стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус тощо, в т. ч. природні та кліматичні явища).

6.5. Сторони погодилися, що до обставин непереборної сили не відносяться випадки втрати працездатності та платоспроможності Позичальника.

6.6. Не здійснення Одержувачем виплати Часткової компенсації процентів за цим Договором не є істотною зміною обставин по кредитному договору та не впливає на обов’язок Позичальника своєчасно виконувати свої зобов’язання за кредитним договором.

 

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом строку дії кредитного договору, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, передбаченому цим Договором.

7.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням норм Порядку та Законодавства.

7.3. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори стосовно цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим та Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня початку переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку.

7.4. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути наданим відповідно до цього Договору, вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур’єром, надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) за адресою місцезнаходження Сторони або на таку іншу адресу, яка повідомлена Стороною відповідно до цього Договору.

7.5. Цей договір укладено у трьох примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін
 
Банк
м. ______________________
вул. ____________________
р/р _____________________
в _______________________ ________________________
МФО ___________________
Код ЄДРПОУ ____________
 
 
________________________      ________________________
(посада та ПІП уповноваженої особи)
 
_______________
        МП
Одержувач
м. __________________________
вул. ________________________
р/р _________________________
в ___________________________ ____________________________
МФО _______________________
КодЄДРПОУ ________________
 
 
__________________     директор ____________________________
        МП
Позичальник
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
 
Паспорт: серія: ___ № __________
Виданий: ______________________ _______________________________
(ким)
______________________________
(коли)
Адреса реєстрації: _______________ ______________________________
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: _________________________
 
_________________    ____________
(підпис, дата)

 

версія для друку