Порядок акредитації страхових компаній

Додаток 2

до протоколу правління
Держмолодьжитло
від 29.05.2015 № 41
із змінами внесеними протоколом правління Держмолодьжитло
від 14.12.2015 № 99


Порядок акредитації страхових компаній
Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприянні молодіжному житловому будівництву»

Розділ І

Вимоги до страхових компаній

1. Порядок акредитації страхових компаній в Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприянні молодіжному житловому будівництву» (далі - Порядок) встановлює умови визначення страхових компаній, які здійснюватимуть страхування ризиків Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприянні молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд) та/або регіональних управлінь/іпотечного центру в м. Києві та Київській області Фонду та позичальників Фонду та/або регіональних управлінь/іпотечного центру в. Києві та Київській області Фонду у період будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками зобов'язань за кредитами в рамках реалізації програм забезпечення громадян житлом.
2. Страхові компанії, які мають бажання отримати акредитацію в Фонді повинні відповідати наступним основним вимогам:
- мати ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України) на здійснення необхідних видів страхування (добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, добровільного страхування від нещасних випадків, обов’язкового страхування предмету іпотеки, ін.);
- мати стійкий фінансовий стан та здійснювати беззбиткову діяльність протягом останнього року;
- мати досвід роботи з відповідних видів страхування не менше 5 років;
- відносно страховика не повинно буди порушено справи про банкрутство;
- до страховика протягом останнього року не повинні бути застосовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходи впливу.
3. Додатковими критеріями, що впливають на прийняття позитивного рішення щодо акредитації страхової компанії є:
- багаторічний досвід роботи на ринках фінансових послуг;
- співпраця з державними та/або комунальними підприємствами, установами, організаціями;
- участь в об’єднаннях страховиків;
- практичний досвід перестрахування (ретроцесії, облігаторного, пропорційного, пріоритетного тощо);
- практичний досвід здійснення страхування за будь-якими державними та/або місцевими програмами;
- практичний досвід здійснення страхування за програмами, які реалізує Фонд;
- наявність документів компетентних органів про присвоєння рейтингу фінансової стійкості;
- наявність розгалуженої системи регіональних підрозділів, філій, представництв, інших структурних підрозділів.
4. Для акредитації страхової компанії подається наступний перелік документів:
4.1. Клопотання страхової компанії на акредитацію, яке складається на фірмовому бланку страхової компанії в довільній формі, в якому страхова компанія надає згоду щодо проведення її акредитації та підтверджує дотримання умов здійснення страхування, відповідно до встановлених Фондом вимог;
4.2. Належним чином засвідчені копії установчих документів з усіма змінами та доповненнями;
4.3. Належним чином засвідчені копії діючих ліцензій та дозволів на здійснення страхової діяльності за відповідними видами страхування: добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, добровільного страхування від нещасних випадків, обов’язкового страхування предмету іпотеки, інше;
4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців з відомостями (оригінал);
4.5. Довідка уповноваженого органу про відсутність порушення відносно страховика справи про банкрутство (оригінал);
4.6. Належним чином засвідчені копії бухгалтерської звітності на останню звітну дату, в тому числі згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на останню звітну дату;
4.7. Довідка фіскального органу про відсутність заборгованості з податків та зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент подання клопотання (оригінал);
4.8. Належним чином засвідчені копії правил страхування за відповідними видами страхування, зареєстровані у Нацфінкомпослуг;
4.9. Належним чином засвідчені копії типових форм договорів страхування за відповідними видами;
4.10. Довідку в довільній формі з окремим зазначенням тарифів та окремим зазначенням франшиз з кожного виду страхування, що пропонується страховиком для співпраці;
4.11. Довідка в довільній формі про досвід роботи із добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, добровільного страхування від нещасних випадків, обов’язкового страхування предмету іпотеки, страхування майнових ризиків, ін.;
4.12. Інші документи, що підтверджують права страховика на акредитацію відповідно до встановлених п. 2 - 3 вимог цього Порядку.
Усі документи повинні надаватися в оригіналах або копіях, завірених підписами керівника та печаткою страхової компанії.
Фонд може додатково витребувати інші документи, необхідні для ідентифікації та перевірки страхової компанії, встановлення (за необхідності) граничного розміру ліміту страхового ризику на страхову компанію, тощо.
При цьому строк розгляду клопотання зупиняється до дати подання документів, що запитувалися.
5. Основні вимоги до видів страхування.
На період виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором стосовно погашення позичальником суми кредиту та відсотків за користування ним здійснюється добровільне страхування позичальника від нещасних випадків.
У період будівництва (реконструкції) житла та на період виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, стосовно погашення позичальником суми кредиту та відсотків за користування ним, здійснюється добровільне страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Фондом та/або його регіональними управліннями) за несплату основної суми боргу за кредитом.
Після отримання житла у власність, позичальником обов’язково здійснюється страхування предмету іпотеки в порядку і на умовах, визначених Правилами обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 358, та конкретним договором страхування.
6. Основні вимоги до договорів страхування.
6.1. Страховими випадками за договорами обов’язкового страхування предмету іпотеки вважається настання події за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими п. 12 Порядку і правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 358, що призвело до знищення, пошкодження або псування застрахованого майна та завдання збитків страхувальнику (вигодонабувачу) під час дії договору обов'язкового страхуванні іпотеки, в результаті чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми.
Страхові ризики встановлюються конкретним договором страхування із переліку, зазначеного п. 12 Порядку і правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 358.
6.2. Страховими випадками за договорами добровільного страхування від нещасних випадків мають бути:
- смерть страхувальника внаслідок нещасного випадку;
- стійка втрата працездатності страхувальника, встановлення І або II групи інвалідності внаслідок настання нещасного випадку, тощо.
Страхові ризики встановлюються конкретним договором страхування.
6.3. Страховими випадком за договорами добровільного страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Фондом та/або його регіональними управліннями/іпотечним центром) за несплату основної суми боргу за кредитом є надання страхувальнику (позичальнику), у встановленому порядку пільгового періоду внаслідок порушення забудовником термінів прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та у зв’язку з цим настанням відповідальності страхувальника (позичальника) за кредитним договором в частині невиконання своїх обов’язків зі сплати щоквартального/щомісячного платежу з погашення основної суми боргу за кредитом (крім відсотків за користування ним) протягом дії пільгового періоду, але не більше строку дії Договору про будівництво (реконструкцію) житла, що укладається між позичальником та забудовником.
Страховим ризиком є ризик відповідальності страхувальника (позичальника) перед Вигородонабувачем за Кредитним договором (Фонд та/або його регіональні управління/іпотечним центром) в частині несплати щоквартального/щомісячного платежу з погашення основної суми боргу за кредитом (крім відсотків за користування ним) лише на проміжок часу, на який надано страхувальнику(позичальнику) у встановленому порядку пільговий період, але не більше строку дії Договору про будівництво (реконструкцію) житла, що укладається між позичальником та забудовником, за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців.
6.4. Серед інших, істотними умовами договорів страхування мають бути положення щодо визначення Фонду та/або його регіональних управлінь/ іпотечного центру в м. Києві та Київській області Фонду вигородонабувачами страхових відшкодувань.
6.5. В договорах страхування повинні бути відсутні умови про те, що страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування:
1) у разі ненадання інших, непередбачених договором страхування документів, на вимоги страховика;
2) у разі порушень позичальником умов договору страхування, крім тих, які впливають на чинність договору (повна або часткова несплата страхового платежу), або які спричиняють настання страхових випадків.
6.6. В договорах страхування повинні вказуватись конкретні строки прийняття рішення про виплату (відмову у виплаті) страхового відшкодування, і також конкретні строки виплати страхового відшкодування.
7. Акредитовані в Фонді страхові компанії зобов’язані надавати наступну інформацію Фонду та/або його регіональним управлінням/іпотечному центру в м. Києві та Київській області Фонду:
- щодо настання страхового випадку за договорами страхування, укладеними з позичальниками;
- про факти прострочення позичальниками платежів по сплаті страхових внесків, ухилення від укладення/пролонгації договорів страхування;
- щомісяця щодо укладених договорів страхування;
- щодо прийнятих рішень про виплату (відмову у виплаті страхового відшкодування;
- щодо здійснених виплат страхового відшкодування.
Порядок, терміни та форми надання такої інформації визначаються умовами договорів про співпрацю.
8. Акредитовані в Фонді страхові компанії зобов‘язані надавати документи, зазначені в пунктах 4.1-4.10 Розділу І цього Положення щорічно, не пізніше ніж до кінця І кварталу для продовження акредитації на наступний рік.

Розділ II

Процедура акредитації страхових компаній

1. Порядок проведення акредитації з основними вимогами до страхових ризиків та страхових випадків, іншими умовами розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.
2. Клопотання страхової компанії щодо проведення акредитації (далі - клопотання) з доданими до нього документами, перелік яких визначений Розділом І цього Порядку (далі – пакет документів), реєструється в Фонді відповідно до інструкції з діловодства.
Після реєстрації та надання керівництвом Фонду відповідного доручення (резолюції), клопотання з доданими до нього документами передається до Комітету з конкурсних торгів Фонду для розгляду.
Датою прийняття до розгляду клопотання вважається дата його реєстрації в журналі вхідної кореспонденції Фонду.
2-1. Відповідальний секретар Комітету з конкурсних торгів Фонду аналізує отриманий пакет документів, щодо повноти та правильності оформлення.
3. У разі виявлення незначних (таких, що не змінюють змісту або суті документу та не мають негативних наслідків у майбутньому) неточностей та неузгодженостей у клопотанні та/або доданих до нього документів, за умови, що неточні дані можна перевірити згідно поданих документів, Комітет з конкурсних торгів Фонду приймає таке клопотання до розгляду без додатково виправлення.
4. Якщо клопотання страхової компанії на акредитацію містить дані, що не дозволяють здійснити її об’єктивний розгляд, а також якщо документи подані не в повному обсязі та/або у неякісному вигляді, Комітет з конкурсних торгів Фонду письмово звертається до страхової компанії щодо їх виправлення або надання додаткових документів для можливості прийняття рішення. При цьому строк розгляду клопотання зупиняється до подання повного пакету документів.
4-1. Відповідальний секретар Комітету з конкурсних торгів Фонду подає клопотання з доданим до нього пакетом документів
- Відповідальній особі за проведення фін моніторингу, для проведення ідентифікації та верифікації клієнта та заповнення, протягом двох робочих днів, анкети із додержанням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- Управлінню правового забезпечення Фонду, для підготовки,протягом двох робочих днів, у письмовій формі, висновку відповідно компетенції;
- Бухгалтерії Фонду, для підготовки, у письмовій формі, протягом двох робочих днів, висновку відповідно до компетенції
5. Комітет з конкурсних торгів Фонду не пізніше 15 робочих днів з дня одержання клопотання та доданим до нього пакетом документів розглядає анкету заповнену Відповідальною особою за проведення фін моніторингу та висновки, надані управлінням правового забезпечення, бухгалтерією відповідно до компетенції, та готує узагальнений висновок у письмовій формі на розгляд правлінню Фонду.
6. При підготовці висновку Комітет з конкурсних торгів Фонду може залучати фахівців структурних підрозділів Фонду.
7. Правління Фонду приймає рішення щодо акредитації страхової компанії не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня одержання від Комітету конкурсних торгів Фонду узагальненого висновку.
8. Правління Фонду може прийняти таке рішення:
- акредитувати для подальшої співпраці з Фондом/його регіональними управліннями/іпотечним центром страхову компанію та доручити голові правління Фонду, та/або заступник голови правління підписати відповідний договір про співпрацю;
- відмовити в акредитації страховій компанії;
- у разі наявності зауважень до доданих до клопотання документів, виправлення яких потребує значного часу, відкласти прийняття рішення щодо акредитації з можливістю повторного розгляду клопотання після усунення недоліків.
9. У разі прийняття правлінням Фонду рішення про акредитацію не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення:
- Комітет з конкурсних торгів Фонду готує та направляє страховій компанії письмове повідомлення про її акредитацію в Фонді та проект договору про співпрацю, який готує управління правового забезпечення, для укладання;
- управління організаційного забезпечення та кадрової роботи Фонду готує та направляє усім регіональним управлінням/іпотечному центру Фонду рішення правління Фонду про акредитацію страхової компанії;
10. У разі прийняття правлінням Фонду негативного рішення щодо акредитації страхової компанії, Комітет з конкурсних торгів Фонду не пізніше 5 робочих днів готує та направляє страховій компанії повідомлення про відмову в її акредитації. При цьому Фонд може повторно розглянути питання щодо акредитації страхової компанії, але не раніше, ніж через чотири звітні періоди (4 квартали).
11. Акредитація страхової компанії за рішенням правління Фонду може бути призупинена або скасована із обов’язковим зазначенням причин таких рішень. Розгляд Правлінням Фонду питань, пов’язаних із питаннями акредитації страхових компаній, здійснюється за поданням Комітету з конкурсних торгів Фонду.
12. У разі прийняття правлінням Фонду одного із зазначених у п. 11 цього Розділу рішень, протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення:
- Комітет з конкурсних торгів Фонду готує страховій компанії письмове повідомлення про призупинення або про скасування акредитації страхової компанії;
- управління організаційного забезпечення та кадрової роботи Фонду готує та направляє всім регіональним управлінням/іпотечному центру Фонду рішення правління про призупинення або про скасування акредитації страхової компанії.
13. Призупинення акредитації страхової компанії (співпраці із страховою компанією) за рішенням Правління Фонду може відбутися у наступних випадках:
- неподання страховою компанією протягом одного звітного періоду(1 квартал) інформації, визначеної п. 7 Розділу І цього Порядку;
- неподання страховою компанією документів для продовження акредитації страхової компанії на наступний рік.
- погіршення фінансового стану страхової компанії (пониження класу фінансового стану), що може призвести до невиконання умов договорів страхування та/або порушення нормативів її діяльності, зниження рейтингу страхової компанії, якщо така інформація отримана з офіційних джерел;
- тимчасового призупинення здійснення страхової діяльності за відповідними видами страхування або застосування інших заходів впливу Нацкомфінпослуг стосовно обмеження або заборони здійснення страхової діяльності відносно акредитованої страхової компанії;
- в інших випадках, за наявності інформації про факти, які можуть негативно вплинути на співпрацю Фонду зі страховою компанією (отримання негативної інформації про страхову компанію, ознак ризику репутації, невиконання зобов’язань за договором про співпрацю та/або договорами страхування тощо).
14. Скасування акредитації страхової компанії за рішенням Правління Фонду може відбутися у наступних випадках:
- порушення акредитованою страховою компанією умов договору про співпрацю, цього Порядку та/або конкретного договору страхування;
- неподання страховою компанією протягом двох звітних періодів (2 квартали) інформації, визначеної п. 7 Розділу І;
- значне погіршення фінансового стану страхової компанії, що може призвести до невиконання умов договорів страхування та/або порушення нормативів її діяльності;
- збиткової діяльності страхової компанії та систематичного невиконання умов договорів страхування та нормативів її діяльності протягом одного календарного року;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України (визнання банкрутом, скасування ліцензій та дозволів на здійснення страхової діяльності, ліквідація страхової компанії, тощо);
- в інших випадках, які можуть негативно вплинути на співпрацю Фонду зі страховою компанією (надходження з офіційних джерел негативної інформації про страхову компанію, ознак ризику репутації, тощо).
15. Акредитація страхової компанії, яка була призупинена рішенням правління Фонду, може бути відновлена у разі надання страховою компанією документів, що підтверджують припинення обставин, на підставі яких було прийнято відповідне рішення. Комітет з конкурсних торгів розглядає надані страховою компанією документи та готує висновки щодо відновлення акредитації страхової компанії для розгляду на Правлінні Фонду.
16. В разі скасування акредитації, страхова компанія може подати клопотання та документи відповідно до Розділу І для проведення її акредитації в Фонді, не раніше ніж рік після скасування акредитації.
17. Процедура продовження акредитації страхової компанії на наступний рік, здійснюється у порядку, визначеному п. 5-8 Розділу ІІ цього Порядку.
18. Оригінал клопотання та додані до нього документи, висновки Комітету конкурсних торгів Фонду щодо їх розгляду, витяги з рішень та інші документи щодо співпраці із страховою компанією зберігаються в Комітеті конкурсних торгів.
19. Результати акредитації страхових компаній та перелік укладених Фондом договорів про співпрацю з страховими компаніями підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду.